Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kaupunginkanslia

 

 

Hallinto-osasto

 

 

 

29.11.2019

 

 

 

 

Hallintojohtaja

 

 

 

 

17 §

Valtuustoryhmien tuen suuruus ja menettelytapaohjeistus tuen hakemiseen

HEL 2019-001204 T 00 01 00

Päätös

Hallintojohtaja varaa vuodelle 2019 valtuustoryhmien tukemiseksi määrärahan, jonka suuruus määräytyy seuraavasti:

        3 500 € varsinaista valtuutettua kohden valtuustoryhmälle, johon kuuluu pormestari tai apulaispormestari

        7 000 € varsinaista valtuutettua kohden valtuustoryhmälle, johon ei kuulu pormestaria tai apulaispormestaria

Muilta osin valtuustoryhmän tukemisessa noudatetaan liitteessä 1 esitettyä tarkempaa menettelytapaohjeistusta.

Päätöksen perustelut

Määrärahan suuruus ja tuen hakeminen

Valtuustoryhmää ja sen toimintaa tuetaan kuntalain ja kaupunginhallituksen päättämien periaatteiden mukaisesti. Menettelyn tarkoituksena on tukea valtuustoryhmien sisäistä toimintaa ja toimenpiteitä, joilla valtuustoryhmät edistävät kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Tukea myönnettäessä on yksilöitävä tuen käyttötarkoitus.

Tuen suuruus on viimeksi määritelty johtamisjärjestelmän uudistamisen yhteydessä. Valtuustoryhmien tukemiseksi on varattu aikaisempina vuosina 392 000 € suuruinen määräraha, jonka perusteella valtuutettukohtainen määräraha on laskettu. Määräraha on lisäksi jaettu valtuustoryhmien kesken siten, että valtuustoryhmille, joilla ei ole pormestaria tai apulaispormestaria, tuki on kaksinkertainen.

Talousarvion rakennetta on johtamisjärjestelmän uudistamisen yhteydessä muutettu siten, että talousarviokohtia on yhdistelty aikaisempaa suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Valtuustoryhmien tukemiseen varatun määrärahan suuruudesta päättäminen on siirtynyt tätä kautta osaksi talousarvion täytäntöönpanoa.

Aikaisemmassa laskentakaavassa yhden valtuutetun ryhmänvaihdos on saattanut vaikuttaa kaikkien valtuustoryhmien tuen suuruuteen. Monimutkaisen kokonaismäärärahaan perustavan laskentatavan sijasta valtuustoryhmien tuki sidotaan valtuutettukohtaiseen määrärahaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että valtuustoryhmien käyttöön varatun kokonaismäärärahan suuruus ei ole kiinteä, vaan valtuustoryhmien valtuutettujen lukumäärästä riippuva. Valtuutettukohtainen määräraha helpottaa erityisesti valtuustoryhmien talouden suunnittelua. Valtuustoryhmien tuen suuruus määritellään valtuustokauden alun tilannetta vastaavalle tasolle.

Tuen hakemiseen liittyvää menettelyä on tarkoitus selkeyttää aikataulun, muutostilanteiden ja käytännön toiminnan osalta liitteen 1 ohjeistuksen mukaisesti. Liitteenä olevalla ohjeistuksella varmistetaan tuen myöntämisen yhdenmukaisuutta.

Toimivalta

Valtuustoryhmien tukemiseen varattu määräraha on 28.11.2018 (378 §) hyväksytyn talousarvion mukaisesti sisällytetty pormestarin ja kaupunginkanslian käytettävissä oleviin toimielinten toimintakustannuksiin. Kansliapäällikkö on 8.2.2019 (27 §) siirtänyt määrärahan kyseisen talousarviokohdan osalta kaupunginkanslian hallintojohtajan käytettäväksi.

Kaupunginhallitus on 12.6.2017 (650 §) päättänyt valtuustoryhmien tukemisen yleisistä periaatteista. Periaatteiden mukaan tukea haetaan kaupunginkanslian antamien tarkempien menettelyohjeiden perusteella. Tuen myöntämisestä päättää kansliapäällikkö tai tämän määräämä. Kansliapäällikkö on siirtänyt tehtävän tuen myöntämisen osalta 12.3.2014 (24 §) hallintojohtajalle.

Lisätiedot

Lauri Menna, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuustoryhmien tuen hakemisen menettelytapaohje

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Valtuustoryhmät

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566