Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kaupunginkanslia

 

 

Hallinto-osasto

 

 

 

28.08.2019

 

 

 

 

Hallintojohtaja

 

 

 

 

12 §

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan apulaispormestarin neuvotteluiden ja edustustilaisuuksien tarjoilut vuonna 2019

HEL 2019-008979 T 02 02 02

Päätös

Hallintojohtaja päätti, että kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan apulaispormestarin neuvotteluiden tarjoiluihin vuodelle 2019 osoitettu määräraha 6 000 euroa voi ylittyä siten, että tarjoiluihin osoitettu kokonaismääräraha 16 000 euroa (neuvotteluiden tarjoilut 6 000 euroa projektilta 10500100050204 sekä edustustilaisuuksien tarjoilut 10 000 euroa projektilta 104030100109) ei ylity.

Päätöksen perustelut

Hallintojohtaja on 8.3.2019 § 7 päättänyt pormestarin ja apulaispormestareiden neuvotteluiden tarjoiluista vuonna 2019. Talousarvion kohdalta 15001 Toimielinten toimintakustannukset, pormestarin ja kaupunginkanslian käytettäväksi, yritystunnuksella 1000 on varattu kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan apulaispormestarin neuvottelutarjoiluihin enintään 6 000 euroa (projektilta 10500100050204).

Pormestari on 28.1.2019 § 21 päättänyt oikeuttaa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan apulaispormestarin käyttämään toimialaansa liittyvien edustustilaisuuksien tarjoilujen järjestämiseen enintään 10 000 euroa talousarvion kohdan 15001 (toimielinten toimintakustannukset) tulosyksikön 1000022 (vieraanvaraisuus) määrärahoista (projektinumero 104030100109).

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan apulaispormestarin neuvottelutarjoiluihin osoitettu määräraha vuodelle 2019 tulee ylittymään, johtuen apulaispormestarin sijaisuusjärjestelyistä sekä muutamasta suuremmasta toimialaan liittyvästä tilaisuudesta. Vastaavasti edustustilaisuuksien tarjoiluihin osoitettua määrärahaa on käytetty vähemmän. Näin ollen on perusteltua, että neuvottelutarjoiluihin osoitettu määräraha voi ylittyä, kuitenkin siten, että tarjoiluihin osoitettu kokonaismääräraha ei ylity.

Kansliapäällikkö on 8.2.2019 § 27 osoittanut määrärahat talousarvion kohdalta 15001 (Toimielinten toimintakustannukset, pormestarin ja kaupunginkanslian käytettäväksi) hallinto-osaston käytettäväksi.

Lisätiedot

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566