Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kaupunginkanslia

 

 

Hallinto-osasto

 

 

 

12.08.2019

 

 

 

 

Hallintojohtaja

 

 

 

 

11 §

Kaupunginkanslian toimipisteiden esitystekniikan tuki- ja huoltopalveluiden hankinta.

HEL 2019-006230 T 02 08 02 00

Päätös

Hallintojohtaja hyväksyi Pro-Vision Finland Oy:n (2048680-2) tarjouksen kaupunginkanslian toimipisteiden esitystekniikan tuki- ja huoltopalveluiden hankinnasta toistaiseksi, enintään kuitenkin 30.4.2023 asti kokonaistaloudellisesti edullisimpana.

Hankintasopimus sopijapuolten välillä syntyy vasta myöhemmin erikseen allekirjoitettavalla sopimuksella.

Hankinnan arvo ilman arvonlisäveroa on enintään 60 000 euroa (enintään 15 000 euroa vuodessa).

Päätöksen perustelut

Kilpailutus perustuu Helsingin kaupunginkanslian 29.5.2019 päivättyyn tarjouspyyntöön HEL 2019-006230. Hankinta on kilpailutettu kaupunginkanslian yhteishankintana perustaman Esitystekniikan laitteet ja palvelut dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisenä kilpailutuksena. 

Määräaika tarjousten jättämiselle päättyi 20.6.2019. Määräaikaan mennessä saapui 2 tarjousta: Pro-Vision Finland Oy ja VisualService Finland Oy.

Tarjousten vertailu

Hankittavan palvelun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena on halvin hinta. Palvelun laatukriteerit on esitetty tarjouspyynnössä.

Pro-Vision Finland Oy:n palvelun tuntihinta on 45,90 euroa ja VisualService Finland Oy:n palvelun tuntihinta on 65,00 euroa. Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen on tehnyt Pro-Vision Finland Oy.

Lisätiedot

Timo Tuovinen, av-asiantuntija, puhelin: 310 71323

timo.tuovinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tarjouksenantajat

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566