Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kaupunginkanslia

 

 

Hallinto-osasto

 

 

 

06.05.2019

 

 

 

 

Hallintojohtaja

 

 

 

 

10 §

Kaupunginkanslian hallinto-osaston yksiköiden päälliköiden sijaisuudet 7.5.2019 alkaen

HEL 2019-005324 T 00 01 00

Päätös

Vs. hallintojohtaja päätti, että hallinto-osaston yksiköiden päälliköiden estyneenä tai poissa ollessa sijaisena toimivat:

Hallintomenettely, hallintopäällikkö

  1. sijaisena johtava asiantuntija, hallintomenettelyn tuki
  2. sijaisena johtava asiantuntija, Ahjo-järjestelmän kehittäminen

Oikeuspalvelut, kaupunginlakimies

  1. sijaisena johtava kaupunginasiamies, rakentaminen ja vahingonkorvaukset -tiimi
  2. sijaisena johtava kaupunginasiamies, sopimukset ja hankinnat -tiimi
  3. sijaisena johtava kaupunginasiamies, yhteisöt ja verot -tiimi
  4. sijaisena johtava kaupunginasiamies, hallinto ja palvelussuhteet -tiimi

Tiedonhallinta, tiedonhallintapäällikkö

  1. sijaisena johtava asiantuntija, informaatiopalvelu
  2. sijaisena johtava asiantuntija, asiakirjahallinnon ja asianhallinnan ohjaus (1.6.2019 alkaen)

Turvallisuus- ja valmiusyksikkö, turvallisuus- ja valmiusyksikön päällikkö

        sijaisena valmiuspäällikkö

Virastopalvelut, virastopalvelupäällikkö

  1. sijaisena palveluesimies, virastopalvelu
  2. sijaisena palveluesimies, kokous- ja turvapalvelu

Tämä päätös on voimassa 7.5.2019 alkaen toistaiseksi ja korvaa hallintojohtajan 18.6.2018 tekemän päätöksen § 7.

Päätöksen perustelut

Kaupunginkanslian hallinto-osaston yksikön päälliköiden sijaistuspäätöstä päivitetään kaupunginlakimiehen sekä tiedonhallintapäällikön sijaistuksien osalta. Lisäksi päivitetään virastopalvelupäällikön toisen sijaisen tiimin nimi.

Kaupunginlakimiehen sijaistusjärjestystä muutetaan oikeuspalveluissa tapahtuneiden johtavien kaupunginasiamiesten muutosten vuoksi tarkoituksenmukaisuussyistä.

Tiedonhallintapäällikön toisena sijaisena toimii 1.6.2019 alkaen johtava asiantuntija, asiakirjahallinnon ja asianhallinnan ohjaus.

Virastopalvelupäällikön toisen sijaisen tiimin nimi muutetaan kokous- ja turvapalveluksi 1.5.2019 voimaan tulleen kaupunginkanslian toimintasäännön mukaisesti.

Kaupunginkanslian toimintasäännön kohdan 9.4 mukaan osaston päällikkö päättää yksiköiden päälliköiden ja tarvittaessa muiden esimiesten sijaistusjärjestyksestä. Hallinto-osaston yksiköiden päälliköiden sijaistuspäätös on 29.5.2018 § 6 tarkistettu vastaamaan kaupunginkanslian 1.6.2018 aloittanutta organisaatiota ja sitä on päivitetty 15.6.2018 § 7 tiedonhallintapäällikön sijaistuksen osalta.

Lisätiedot

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Yksiköiden päälliköt

Kanslian talous

Kanslian HR

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566