Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kaupunginkanslia

 

 

Hallinto-osasto

 

 

 

08.03.2019

 

 

 

 

Hallintojohtaja

 

 

 

 

7 §

Pormestarin ja apulaispormestarien neuvottelutarjoilut vuonna 2019

HEL 2019-002800 T 00 04 03

Päätös

Hallintojohtaja päätti, että pormestarin ja apulaispormestarien neuvotteluiden tarjoilut vuonna 2019 maksetaan talousarvion kohdalta 1 50 01 Toimielinten toimintakustannukset, pormestarin ja kaupunginkanslian käytettäväksi, yritystunnuksella 1000 seuraavasti:

        pormestari enintään 20 000 € (projektilta 10500 1000 50201)

        kaupunkiympäristön toimialan apulaispormestari enintään 6 000 € (projektilta 10500 1000 50203)

        kasvatuksen ja koulutuksen toimialan apulaispormestari enintään 6 000 € (projektilta 10500 1000 50202)

        kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan apulaispormestari enintään 6 000 € (projektilta 10500 1000 50204)

        sosiaali- ja terveystoimialan apulaispormestari enintään 6 000 € (projektilta 10500 1000 50205)

Päätöksen perustelut

Kaupunginvaltuuston 28.11.2018 § 378 hyväksymän talousarvion mukaan talousarviokohdalta 1 50 01 maksetaan muun muassa kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen kustannuksia.

Kansliapäällikkö on 8.2.2018 § 27 osoittanut määrärahat talousarvion kohdalta 1 50 01 (Toimielinten toimintakustannukset, pormestarin ja kaupunginkanslian käytettäväksi) hallinto-osaston käytettäväksi.

Kansliapäällikön 21.6.2017 § 41 päätöksen mukaisesti hallinto-osaston toimialaan kuuluvat kaupunginkanslian ja kaupunginkanslian käytettäväksi osoitettujen vuosittaisten määrärahojen laskuja, maksuosoituksia ja muistiotositteita hyväksyy hallintojohtaja. Hallinto-osaston yksiköiden ja tiimien toimialaan kuuluvia laskuja, maksuosoituksia ja muistiotositteita hyväksyy hallintojohtaja tai yksikön päälliköt.

Lisätiedot

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566