Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunginkanslia

 

 

Hallinto-osasto

 

 

 

25.02.2019

 

 

 

 

Hallintojohtaja

 

 

 

 

5 §

Helsingin kaupungin vammaisneuvoston määräraha vuodelle 2019

HEL 2019-000539 T 02 02 02

Päätös

Hallintojohtaja päätti myöntää vuoden 2019 talousarvion kohdalta        1 50 01, Toimielinten toimintakustannukset, kaupunginkanslian viestintäosaston osallisuus ja neuvonta -yksikön käytettäväksi 8 000 euroa vammaisneuvoston toimintaan (projektinumero 10500100010303).

Lisäksi hallintojohtaja päätti, että määrärahan käytöstä on tehtävä selvitys 28.02.2020 mennessä.

Päätöksen perustelut

Kansliapäällikkö päätti 8.2.2019 § 27 vahvistaa vuoden 2019 talousarvion kaupunginkanslian käytettäväksi osoitetut määrärahat osastoittain. Osastojen päälliköt vastaavat määrärahan käytöstä kaupunginkanslian toimintasäännön määräyksiä noudattaen.

Vammaisneuvosto on Helsingin kaupungin ja sen alueella toimivien vammaisjärjestöjen ja yhteisöjen lakisääteinen vaikuttamistoimielin. Vammaisneuvosto tekee aloitteita ja antaa lausuntoja toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan liittyvissä asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen ja päivittäisestä toiminnoista suoriutumisen ja palvelujen kannalta. Neuvostossa eri vammaryhmien vammaisjärjestöedustajat, kaupungin virkamiehet ja luottamushenkilöt pohtivat vammaisia kuntalaisia koskevia asioita ja etsivät yhdessä toimivia ratkaisuja esteettömään sekä nykyistä yhdenvertaisempaan ja tasa-arvoisempaan yhteiskuntaan.

Kaupunginkanslian osallisuus ja neuvonta -yksikkö vastaa vammaisneuvoston esittely- ja sihteeritehtävistä, muistion pitämisestä kokouksista sekä vanhusneuvoston toiminnan kannalta tarpeellisista järjestelyistä jäsenten erityistarpeet huomioiden.

Vammaisneuvosto hakee toimintaansa määrärahaa 8 000 euroa ajalle vuodelle 2019. Määrärahalla katetaan vammaisneuvoston viestinnästä, kokouksista, seminaareista, tapahtumista, asiantuntijapalkkioista, vierailuista ja muistamisista aiheutuvia kuluja.

Vuonna 2018 määrärahaa oli myönnetty 8 000 euroa, josta käytettiin yhteensä 3 197,80 euroa.

Lisätiedot

Heli Rantanen, vuorovaikutuspäällikkö, puhelin: 310 25803

heli.k.rantanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Selvitys määrärahan käytöstä 2018

2

Toimintakertomus 2018

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Vammaisneuvosto

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566