Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunginkanslia

 

 

Hallinto-osasto

 

 

 

25.02.2019

 

 

 

 

Hallintojohtaja

 

 

 

 

4 §

Helsingin kaupungin vanhusneuvoston määräraha vuodelle 2019

HEL 2019-000541 T 02 02 02

Päätös

Hallintojohtaja päätti myöntää vuoden 2019 talousarvion kohdalta 15001, Toimielinten toimintakustannukset, kaupunginkanslian viestintäosaston osallisuus ja neuvonta -yksikön käytettäväksi 8000 euroa vanhusneuvoston toimintaan (projektinumero 10500100010302).

Lisäksi hallintojohtaja päätti, että määrärahan käytöstä on tehtävä selvitys 28.2.2020 mennessä.

Päätöksen perustelut

Kansliapäällikkö päätti 8.2.2019 § 27 vahvistaa vuoden 2019 talousarvion kaupunginkanslian käytettäväksi osoitetut määrärahat osastoittain. Osastojen päälliköt vastaavat määrärahan käytöstä kaupunginkanslian toimintasäännön määräyksiä noudattaen.

Helsingin vanhusneuvosto pyrkii varmistamaan ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet Helsingissä. Neuvosto vaikuttaa eri toimialojen palveluiden suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista selviytymisen kannalta. Vanhusneuvosto tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja vanhuksia ja heidän elinolojaan koskevissa asioissa ja osallistuu niistä tiedottamiseen.

Vanhusneuvosto tekee yhteistyötä mm. Helsingin eläkeläisjärjestöjen sekä  pääkaupunkiseudun ja Kuusikko-kaupunkien vanhusneuvostojen kanssa.

Kaupunginkanslian osallisuus ja neuvonta -yksikkö vastaa vanhusneuvoston esittely- ja sihteeritehtävistä, muistion pitämisestä kokouksista sekä vanhusneuvoston toiminnan kannalta tarpeellisista järjestelyistä jäsenten erityistarpeet huomioiden.

Vanhusneuvosto hakee toimintaansa määrärahaa 8 000 euroa vuodelle 2019.  Määrärahalla katetaan vanhusneuvoston viestinnästä, kokouksista, seminaareista, tapahtumista, asiantuntijapalkkioista, vierailuista ja muistamisista aiheutuvia kuluja.

Vuonna 2018 määrärahaa oli myönnetty 8 000 euroa, josta käytettiin   7 643,30 euroa.

Lisätiedot

Heli Rantanen, vuorovaikutuspäällikkö, puhelin: 310 25803

heli.k.rantanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Selvitys vanhusneuvoston vuoden 2018 määrärahan käytöstä

2

Vanhusneuvoston_toiminta_vuonna_2018

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Vanhusneuvosto

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566