Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunginkanslia

 

 

Hallinto-osasto

 

 

 

21.08.2017

 

 

 

 

Hallintojohtaja

 

 

 

 

14 §

Henkilöauton hankkiminen pormestarin työsuhdeautoksi

HEL 2017-008773 T 01 01 03 01

Päätös

Hallintojohtaja päätti viitaten kansliapäällikön 7.8.2017 § 72 tekemään päätökseen tilata päätöksen liitteenä olevan Veljekset Laakkonen Oy:n tarjouksen (21.8.2017, nro 61842) mukaisesti pormestarin työsuhdeautoksi MINI Countryman Cooper S E ALL4 Business henkilöauton varusteineen siten, että hankinnan arvonlisäveroton kokonaishankinta-arvo sisältäen autoveron on 37 650,75 euroa.

Edelleen hallintojohtaja päätti, että auton hankinnassa käytetään Helsingin kaupungin ja Nordea Rahoitus Suomi Oy:n leasingrahoituksen puitesopimusta ja että työsuhdeautosta aiheutuviin kuluihin käytetään käyttömenoihin talousarviokohtaan 15001 Khs, pormestarikunta (kustannuspaikka 10000200) varattuja määrärahoja.

Päätöksen perustelut

Kansliapäällikkö päätti 7.8.2017 § 72 oikeuttaa kaupunginkanslian hankkimaan pormestarin käyttöön kaupunginhallituksen 14.11.2016 § 1025 päätöksen mukaisen uuden vähäpäästöisen työsuhdeauton ja että pormestarin työsuhdeauton vapaan autoedun arvona käytetään 815 euroa/kk.

Veljekset Laakkonen Oy:n tarjouksen (21.8.2017, nro 61842, liite) mukaan hankinnan arvonlisäveroton kokonaishankinta-arvo sisältäen autoveron on 37 650,75 euroa (vastaava arvonlisäverollinen kokonaishankinta-arvo on 45 977,88 euroa). Auton vapaan autoedun verotusarvo on 815 euroa/kk ja käyttöedun 665 euroa/kk. Auton hiilidioksidipäästöt ovat 49 g/km (vähäpäästöisten bensiiniautojen kriteerinä enintään 100 g/km).

Auton hankinnassa käytetään Helsingin kaupungin ja Nordea Rahoitus Suomi Oy:n leasingrahoituksen puitesopimusta. Pormestarin työsuhdeautosta aiheutuviin kuluihin käytetään käyttömenoihin talousarviokohtaan 15001 Khs, pormestarikunta varattuja määrärahoja.

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Veljekset Laakkonen Oy, tarjous MINI Countryman Cooper S E ALL4 Business.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Veljekset Laakkonen Oy

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Ao. edun saaja

Kaupunginkanslia

Rakentamispalveluliikelaitos Stara

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566