Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunginkanslia

 

 

Hallinto-osasto

 

 

 

21.08.2017

 

 

 

 

Hallintojohtaja

 

 

 

 

13 §

Pormestarin ja apulaispormestarien neuvottelutarjoilut syksyllä 2017

HEL 2016-013608 T 00 04 03

Päätös

Hallintojohtaja päätti, että pormestarin ja apulaispormestarien neuvotteluiden tarjoilut vuonna 2017 maksetaan 1.6.2017 alkaen talousarvion kohdalta 15001 toimielinten toimintakustannukset, kaupunginkanslian käytettäväksi, yritystunnuksella 1000 seuraavasti:

        pormestari enintään 10 000 € (projektilta 1040101 004 0306)

        kaupunkiympäristön toimialan apulaispormestari enintään 1 750 € (projektilta 1040101 004 0308)

        kasvatuksen ja koulutuksen toimialan apulaispormestarienintään 1 750 € (projektilta 1040101 004 0307)

        kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan apulaispormestari enintään 1 750 € (projektilta 1040101 004 0309)

        sosiaali- ja terveystoimialan apulaispormestari enintään 1 750 € (projektilta 1040101 004 0310)

Päätöksen perustelut

Kaupunginvaltuuston 21.6.2017 (§ 291) hyväksymän talousarvion mukaan talousarviokohdalta 15001 maksetaan muun muassa kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen kustannuksia.

Kansliapäällikkö on 30.6.2017 (§ 56) osoittanut määrärahat talousarvion kohdalta 15001 (toimielinten toimintakustannukset, kaupunginkanslian käytettäväksi) hallinto-osaston käytettäväksi.

Hallintojohtajan 30.1.2017 (§ 4) mukaisesti kaupunginjohtajalle varattiin alkuvuodeksi 2017 neuvottelutarjoiluihin 6 250 € ja kullekin apulaiskaupunginjohtajalle 1 250 €. Pormestarin neuvottelutarjoiluiden kustannuksiin varattu määräraha sisältää myös kaupunginhallituksen puheenjohtajan neuvotteluihin varatun summan. Apulaispormestarien osalta on huomioitu alkuvuonna käyttämättä jääneet määrärahat.

Kansliapäällikön 21.6.2017 (§ 41) päätöksen mukaisesti hallinto-osaston toimialaan kuuluvat kaupunginkanslian ja kaupunginkanslian käytettäväksi osoitettujen vuosittaisten määrärahojen laskuja, maksuosoituksia ja muistiotositteita hyväksyy hallintojohtaja. Hallinto-osaston yksiköiden ja tiimien toimialaan kuuluvia laskuja, maksuosoituksia ja muistiotositteita hyväksyy hallintojohtaja tai yksikön päälliköt.

Lisätiedot

Lauri Menna, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566