Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunginkanslia

 

 

Hallinto-osasto

 

 

 

18.08.2017

 

 

 

 

Hallintojohtaja

 

 

 

 

12 §

Valtuustoryhmien sekä kaupunginhallituksen ja sen jaostojen kokoustarjoilut vuonna 2017

HEL 2016-013573 T 00 04 03

Päätös

Hallintojohtaja päätti, että talousarvion kohdalta 15001 toimielinten toimintakustannukset, kaupunginkanslian käytettäväksi maksetaan

        kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen kokouksia edeltävien ryhmäkokousten kokoustarjoiluista aiheutuvat kustannukset, vuonna 2017 yhteensä enintään 39 000 euroa, yritystunnuksella 1000 (projektinumero 1020000 103 04) ja

        kaupungintalolla kokoontuvien kaupunginhallituksen asettamien toimikuntien, valtuustoryhmien neuvotteluiden sekä kaupunginhallituksen, sen jaostojen ja iltakoulujen kokoustarjoiluista aiheutuneet kustannukset, vuonna 2017 yhteensä enintään 35 000 euroa, yritystunnuksella 1000 (projektilta 1040101 004 02).

Päätöksen perustelut

Kaupunginvaltuuston 21.6.2017 (§ 291) hyväksymän talousarvion mukaan talousarviokohdalta 15001 maksetaan muun muassa kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen kustannuksia.

Kansliapäällikkö on 30.6.2017 (§ 56) osoittanut määrärahat talousarvion kohdalta 15001 (toimielinten toimintakustannukset, kaupunginkanslian käytettäväksi) hallinto-osaston käytettäväksi.

Kaupunginhallituksen asettamien toimikuntien kokoustarjoilulaskut, mikäli toimikunnat kokoontuvat kaupungintalolla, on tarkoituksenmukaista maksaa kaupunginhallituksen kokoustarjoiluiden kanssa samalta projektilta.

Lisäksi kaupunginhallituksen päätöksentekoon liittyvien kaupungintalolla järjestettyjen valtuustoryhmien välisten neuvotteluiden (esim. talousarvioneuvottelut) kokoustarjoilut maksetaan kaupunginhallituksen kokoustarjoiluille varatulta projektilta.

Kansliapäällikön 21.6.2017 (§ 41) päätöksen mukaisesti hallinto-osaston toimialaan kuuluvat kaupunginkanslian ja kaupunginkanslian käytettäväksi osoitettujen vuosittaisten määrärahojen laskuja, maksuosoituksia ja muistiotositteita hyväksyy hallintojohtaja. Hallinto-osaston yksiköiden ja tiimien toimialaan kuuluvia laskuja, maksuosoituksia ja muistiotositteita hyväksyy hallintojohtaja tai yksikön päälliköt.

Lisätiedot

Lauri Menna, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566