Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kaupunginkanslia

 

 

Hallinto-osasto

 

 

Oikeuspalvelut

17.11.2020

 

 

 

 

Kaupunginlakimies

 

 

 

 

28 §

Valtionperinnön vastaanottaminen

HEL 2019-008404 T 02 07 02

Oike PK 20190855

Päätös

Valtiokonttorin päätös 19.2.2020

Dnro 282/08.02.01/2019; annettu Helsingin kaupungille tiedoksi 19.2.2020

Perittävä

**********

Kuolinpäivä

10.2.2019

Päätös

Kaupunginlakimies päätti ottaa valtionperinnön vastaan Valtiokonttorin päätöksessä mainituin ehdoin.

Kaupunginlakimies päätti kehottaa kaupunkiympäristön toimialaa ryhtymään tarvittaviin toimiin valtionperintöön sisältyvien asunto-osakkeiden realisoimiseksi. Realisoinnin ja siihen liittyvien kulujen maksamisen jälkeen on rahavarat tilitettävä sosiaali- ja terveystoimialalle käytettäväksi Valtiokonttorin päätöksen mukaisesti ja siinä mainituin ehdoin. Lisäksi kaupunginlakimies päätti kehottaa taloushallintopalveluja huolehtimaan varojen kirjaamisesta.

Edelleen kaupunginlakimies päätti siirtää rahavarat sosiaali- ja terveystoimialalle käytettäväksi Valtiokonttorin päätöksen mukaisesti ja siinä mainituin ehdoin sekä kehottaa sosiaali- ja terveystoimialaa ottamaan vastaan ja tarkastamaan kuolinpesän hoitoa koskevan lopputilityksen ja huolehtimaan pesänhoitajan palkkion maksamisesta.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 12 luvun 5 §:n 1 momentin 6 kohdan mukaan kaupunginlakimies hakee valtion perintönä saaman omaisuuden luovuttamista kaupungille ja ottaa sen vastaan.

Lisätiedot

Sanna Sylvester, oikeuspalveluassistentti, puhelin: 310 36558

sanna.sylvester(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Pesänhoitaja

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala

Sosiaali- ja terveystoimiala

Taloushallintopalvelu

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566