Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunginkanslia

 

 

Hallinto-osasto

 

 

Oikeuspalvelut

30.10.2020

 

 

 

 

Kaupunginlakimies

 

 

 

 

27 §

Oikeudenkäynti, liikehuoneiston vuokrausta koskeva riita-asia, Helsingin Käräjäoikeus

Oike PK20180970

Päätös

Vs. Kaupunginlakimies päätti, että kaupunki tekee sovintosopimuksen liikehuoneiston vuokrausta koskevassa riita-asiassa.

Tuomioistuin

Helsingin käräjäoikeus

Diaarinumero

E18/28395, 20/23526

Kantaja

Helsingin kaupunki

Vastaaja

Helsingin kristillisen koulun kannatusyhdistys ry

Päätöksen perustelut

Riita-asiassa on ollut kyse vuokrasaatavien perusteella annetusta yksipuolisesta tuomiosta ja tuomioon liittyvästä takaisinsaantikanteesta. Asiassa on käyty alkuperäisen vastaajan kanssa sovintoneuvottelu, jossa on päästy kummankin osapuolen kannalta hyväksyttävään ratkaisuun

Lisätiedot

Timo Raatikainen, kaupunginasiamies, puhelin: 310 36865

timo.raatikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Sovintosopimus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566