Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunginkanslia

 

 

Hallinto-osasto

 

 

Oikeuspalvelut

31.08.2020

 

 

 

 

Kaupunginlakimies

 

 

 

 

24 §

Oikeudenkäynti asuntokauppalakia koskevassa hakemusasiassa H 20/27850

HEL 2020-009860 T 03 01 01

Oike PK 20200915

Päätös

Kaupunginlakimies päätti valtuuttaa Asianajotoimisto Project Law Oy:n hoitamaan Asunto Oy Helsingin Marco Poloa koskevan toimeksiannon asuntokauppalakia koskevassa vakuusasiassa.

Tuomioistuin

Helsingin käräjäoikeus

Diaarinumero

H 20/27850

Hakija

Asunto Oy Helsingin Marco Polo

Asiaan osallinen

Helsingin kaupunki / kaupunkiympäristön toimiala

Päätöksen perustelut

Helsingin käräjäoikeudessa on vireillä Asunto Oy Helsingin Marco Polon tekemä hakemus asuntokauppalain mukaisen rakentamisvaiheen jälkeisen vakuuden pidättämiseksi.

Lisätiedot

Mira Koponen, kaupunginasiamies, puhelin: 310 25799

mira.koponen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566