Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunginkanslia

 

 

Hallinto-osasto

 

 

Oikeuspalvelut

05.06.2020

 

 

 

 

Kaupunginlakimies

 

 

 

 

19 §

Oikeudenkäynti, oikeudenkäyntikulujen korvaaminen R 18/9063

HEL 2020-007327 T 03 01 01

Oike PK 20200610

Päätös

Kaupunginlakimies päätti, että Helsingin kaupunki korvaa ********** työssään sattuneen tapahtuman johdosta aiheutuneet 8760,60 euron suuruiset oikeudenkäyntikulut. Samalla kaupunginlakimies päätti kehottaa Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialaa huolehtimaan korvauksen maksamisesta.

Päätöksen perustelut

Syyttäjä on 11.5.2020 tehnyt päätöksen 20/2992 ********** syyttämättä jättämisestä virkavelvollisuuden rikkomista koskevassa rikosasiassa R 18/9063. Hänen avustajansa on esittänyt avustajanpalkkionsa ja pyytänyt Helsingin kaupungilta sen suorittamista.

Lain eräistä oikeudenkäynneistä kunnan tai kuntaliiton palveluksessa oleville aiheutuvien kustannusten korvaamisesta kunnan tai kuntaliiton varoista (21/1984) 1 § 2 momentin mukaan kunnan palveluksessa olevalle voidaan suorittaa hakemuksesta kunnan varoista korvausta sellaisista välttämättömistä oikeudenkäyntikuluista, joista ei ole tuomittu korvausta, milloin se hänen asemansa sekä muut olosuhteet huomioon ottaen on kohtuullista.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 12 luvun 5 §:n 3 kohdan mukaan kaupunginlakimies päättää oikeudenkäyntiavun antamisesta kaupungin palveluksessa olevalle virantoimituksessa tai työssä sattuneiden tapausten johdosta.

********** on työstään johtuvasta syystä joutunut rikosepäilyn kohteeksi. Asia on hänen kohdaltaan päättynyt syyttämättä jättämiseen. Oikeudenkäynnistä syntyneiden kulujen korvaamista voidaan pitää kohtuullisena.

Lisätiedot

Sauli Konttajärvi, lakimies, puhelin: 310 27979

sauli.konttajarvi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566