Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunginkanslia

 

 

Hallinto-osasto

 

 

Oikeuspalvelut

27.04.2020

 

 

 

 

Kaupunginlakimies

 

 

 

 

13 §

Oikeudenkäynti työsuhdetta koskevassa riita-asiassa

HEL 2020-005911 T 03 01 01

Oike PK 20181848

Päätös

Kaupunginlakimies päätti sovintosopimuksen tekemisestä työsuhdetta koskevassa riita-asiassa

Tuomioistuin

Helsingin käräjäoikeus

Diaarinumero

L 18/47292

Vastaaja

Helsingin kaupunki

Päätöksen perustelut

Asiassa on päästy molempien asianosaisten kannalta hyväksyttävään sovintoon.

Lisätiedot

Hilkka Tapiolinna, kaupunginasiamies, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Liitteet

1

Sovintosopimus 04_2020

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566