Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kaupunginkanslia

 

 

Hallinto-osasto

 

 

Oikeuspalvelut

27.01.2020

 

 

 

 

Kaupunginlakimies

 

 

 

 

7 §

Valtionperinnön hakematta jättäminen

HEL 2019-010827 T 02 07 02

Oike PK 20191177

Päätös

Valtiokonttorin ilmoitus 16.10.2019

Dnro 621/08.02.01/2019-11

Perittävä

**********

Kuolinpäivä

15.2.2019

Päätös

Kaupunginlakimies päätti, että kaupunki ei hae valtionperinnön luovuttamista kaupungille.

Päätöksen perustelut

Valtiokonttori on 16.10.2019 ilmoittanut kaupungille mahdollisuudesta hakea kuolinpesän omaisuutta.

Arvio kuolinpesän omaisuuden säästöstä on muuttunut perunkirjoituksen jälkeen. Kuolinpesä sisältää vaikeasti realisoitavaa omaisuutta, ja realisoinnin onnistuessakin omaisuudesta saatavissa olevan myyntitulon arviointi sisältää monia epävarmuustekijöitä. Kuolinpesän säästön voidaan arvioida pesän velkojen ja muiden kulujen jälkeen jäävän joka tapauksessa vähäiseksi. Kun lisäksi huomioidaan valtionperintöjen hakemisesta ja vastaanottamisesta aiheutuva hallinnollinen työ kaupungin keskushallinnossa ja toimialoilla sekä kaupungille valtionperinnön vastaanottamisesta ja mahdollisesta omaisuuden realisoinnista aiheutuvat kustannukset, kaupungin ei ole taloudellisesti kannattavaa eikä tarkoituksenmukaista hakea Valtiokonttorilta kuolinpesää luovutettavaksi.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 12 luvun 5 §:n 1 momentin 6 kohdan mukaan kaupunginlakimies hakee valtion perintönä saaman omaisuuden luovuttamista kaupungille ja ottaa sen vastaan.

Lisätiedot

Anna Koskinen, lakimies, puhelin: 310 36142

anna.koskinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Valtiokonttori

Pesänhoitaja

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566