Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kaupunginkanslia

 

 

Hallinto-osasto

 

 

Oikeuspalvelut

27.01.2020

 

 

 

 

Kaupunginlakimies

 

 

 

 

6 §

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeenomistajan päätös hallituksen jäsenen valinnasta

HEL 2020-000734 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginlakimies teki yhtiökokousta pitämättä Helsingin kaupungin osalta osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentissa tarkoitetun Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy -nimisen yhtiön osakkeenomistajan päätöksen, jolla valitaan Elina Lehto-Häggrothin tilalle hallituksen jäseneksi Vantaan apulaiskaupunginjohtaja Katri Kalske kuluvan toimikauden loppuun.

Samalla kaupunginlakimies päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluja allekirjoittamaan osakkeenomistajien päätöksen Helsingin kaupungin osalta.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupunki omistaa 42 % Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeista. Muut osakkeenomistajat ovat Espoo (27 %), Vantaa (26 %), Kirkkonummi (4 %) ja Kauniainen (1 %). Yhtiön hallituksessa on yhdeksän jäsentä. Toinen Vantaan nimeämistä jäsenistä on eronnut hallituksesta eläkkeelle siirtymisen johdosta.

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy on esittänyt, että ylimääräisen yhtiökokouksen koollekutsumisen sijaan osakkaat päättäisivät uuden hallituksen jäsenen valinnasta osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukaisena osakkeenomistajien yksimielisenä päätöksenä. Ko. momentin mukaan osakkeenomistajat voivat yhtiökokousta pitämättä yksimielisinä päättää yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta. Päätös on kirjattava, päivättävä, numeroitava ja allekirjoitettava.

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n osakassopimuksen mukaan Vantaalla on oikeus nimetä hallitukseen kaksi jäsentä. Vantaan kaupunki on valinnut hallituksesta nyt eronneen Elina Lehto-Häggrothin yhtiön hallitukseen, joten sillä on osakassopimuksen mukaan oikeus nimetä hänen tilalleen valittava henkilö.

Vantaan kaupunki on 20.1.2020 tehnyt liitteenä 2 olevan osakkeenomistajan päätöksen ja valinnut uudeksi hallituksen jäseneksi apulaiskaupunginjohtaja Katri Kalskeen. Samalla se on pyytänyt muita osakkeenomistajia tekemään vastaavan päätöksen.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 12 luvun 5 §:n 2 momentin mukaan kaupunginlakimies käyttää kaupungin puhevaltaa yhtiökokouksissa ja silloin, kun yhtiökokousta pitämättä tehdään päätös asiassa, joka ei ole taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen. Vantaan kaupungilla on osakassopimukseen perustuva oikeus nimetä uusi hallituksen jäsen eronneen tilalle, joten asia ei ole Helsingin kaupungin kannalta taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen.

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Vesa Anttila, johtava kaupunginasiamies, puhelin: 310 15995

vesa.anttila(a)hel.fi

Liitteet

1

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeenomistajien päätös

2

Vantaa kaupungin päätös hallituksen jäsenen valinnasta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Vantaan kaupunki

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566