Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunginkanslia

 

 

Hallinto-osasto

 

 

Oikeuspalvelut

17.01.2020

 

 

 

 

Kaupunginlakimies

 

 

 

 

5 §

Oikeudenkäynti huoneenvuokraa koskevassa riita-asiassa

HEL 2019-013408 T 03 01 01

Oike 20190967

Päätös

Kaupunginlakimies päätti sovintosopimuksen tekemisestä huoneenvuokraa koskevassa riita-asiassa.

Tuomioistuin

Helsingin käräjäoikeus

Diaari

E 19/50090

Vastaaja

**********

Päätöksen perustelut

Asiassa on ollut kyse huoneenvuokrausta koskevasta asiasta. Asian selvittämiseksi on ollut tarpeen nostaa kanne kyseistä vastaajaa vastaan. Oikeudenkäynnin aikana on saatu selville, että kanne kyseistä vastaajaa kohtaan on aiheeton.

Asian käsittelystä on aiheutunut kyseiselle vastaajalle asianajokuluja 1 486,76 €, jotka kaupunki korvaa kyseiselle vastaajalle. Kaupunki vetää kanteensa pois oikeudesta niiltä osin, kuin se koskee kyseistä vastaajaa.

Lisätiedot

Janina Sarkki, lakimies, puhelin: 310 23402

janina.sarkki(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566