Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kaupunginkanslia

 

 

Hallinto-osasto

 

 

Oikeuspalvelut

02.07.2019

 

 

 

 

Kaupunginlakimies

 

 

 

 

27 §

Kaksi maata - yksi tulevaisuus -taidehankkeeseen liittyvän lahjoituksen vastaanottaminen

HEL 2019-006799 T 02 07 02

Oike PK 20190323

Päätös

Vs. kaupunginlakimies päätti ottaa vastaan liitteestä 1 ilmenevän lahjakirjan mukaisen Hanasaari - ruotsalais-suomalaisen kulttuurikeskuksen Helsingin kaupungille antaman lahjoituksen.

Samalla vs. kaupunginlakimies päätti kehottaa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialaa sekä kaupunkiympäristön toimialaa ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin lahjoituksen vastaanottamiseksi.

Päätöksen perustelut

Hanasaari - ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus on päättänyt lahjoittaa Helsingin kaupungille taideteoksen, joka kuuluu taidehankekokonaisuuteen Kaksi maata - yksi tulevaisuus (Två länder - en framtid). Hankkeessa Suomen ja Ruotsin pääkaupungeille lahjoitetaan julkiset taideteokset.

Helsingin kaupungille lahjoitettava teos on nimeltään USKO TOIVO RAKKAUS - TRO HOPP KÄRLEK ja sen on suunnitellut ruotsalainen taitelija Eva Lange. Teoksessa kuvataan Suomen ja Ruotsin välisen vuorovaikutuksen monimuotoisuutta. Teos koostuu neljästä harmonisesta veistoksesta, joiden materiaaleina ovat graniitti, rauta ja teräs.

Helsingin kaupunginhallitus on osoittanut Erottajan aukion sijoituspaikaksi lahjoitettavalle teokselle päätöksellään 26.09.2016 § 840, jonka valmistelun yhteydessä teoksen vastaanottamisesta ja sijoittamisesta saatiin useiden hallintokuntien lausunnot.

Hanasaari - ruotsalais-suomalaisen kulttuurikeskuksen kaupungille toimittamasta lahjakirjasta ilmenevien lahjoitusehtojen mukaisesti kaupunki sitoutuu huolehtimaan taideteoksen ja sen ympäristön kunnossapidosta ja valaistuksesta. Teos on määrä paljastaa syksyllä 2019.

Lahjoituksen vastaanottamiselle ei ole oikeudellista estettä. Kaupunki on ollut mukana taidehankkeen valmistelussa ja toteuttamisessa.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 12 luvun 5 §:n 1 momentin 6 kohdan mukaan kaupunginlakimiehen toimivaltaan kuuluu ottaa vastaan kaupungille lahjoitettu tai testamentattu omaisuus, mikäli sen arvo ylittää 100.000 euroa tai mikäli lahjoittaja tai testamentintekijä ei ole osoittanut omaisuutta tietylle toimialalle.

Perintö- ja lahjaverolain (378/1940) 2 §:n mukaan lahjaveroa ei suoriteta omaisuudesta, joka lahjana on annettu kunnalle.

Lisätiedot

Toni Mäki, kaupunginasiamies, puhelin: 310 21258

toni.maki(a)hel.fi

Liitteet

1

Lahjakirja

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Lahjoittaja

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Kaupunkiympäristön toimiala

Talous- ja suunnitteluosasto

Taloushallintopalveluliikelaitos

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566