Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (3)

Kaupunginkanslia

 

 

 

 

 

 

09.09.2022

 

 

 

 

Kansliapäällikkö

 

 

 

 

171 §

Energiavarautumisen koordinaatioryhmän nimeäminen

HEL 2022-010649 T 00 01 00

Päätös

Vs. kansliapäällikkö asetti energiavarautumisen koordinaatioryhmän.

Koordinaatioryhmän tehtävinä on:

        tukea kaupungin johtoa ja päätöksentekoa kaupunkiyhteisen tilannekuvan ylläpitämisessä

        tehdä vaikutusten arviointia eri toimista energiahinnan ja –tarjonnan häiriöiden hallitsemiseksi

        valmistella linjauksia kaupunkiyhteisistä energiatoimista syksyllä 2022

        tukea toimialoja, kansliaa ja liikelaitoksia toimenpiteiden toimeenpanossa sekä vahvistaa talousvaikutusten kaupunkiyhteistä hallintaa

        edistää yhdenmukaista viestintää kaupungin energiavarautumisen kokonaiskuvasta

Koordinaatioryhmän työ on valmistelevaa ja tarpeelliset toimivaltaisen viranomaisen päätökset tehdään erikseen.

Koordinaatioryhmä voi kuulla tarpeelliseksi katsomiaan asiantuntijoita tai valmistelutahoja ja nimittää alatyöryhmiä. Kokouksiin voidaan tarvittaessa kutsua kaupungin ulkopuolisia osallistujia.

Koordinaatioryhmän jäseniksi nimetään:

        Markus Kühn, strategiajohtaja, kaupunginkanslia, puheenjohtaja

        Tuula Saxholm, rahoitusjohtaja, kaupunginkanslia, varapuheenjohtaja

        Kirsti Laine-Hendolin, hallintojohtaja, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

        Kari Pudas, tekninen johtaja, kaupunkiympäristön toimiala

        Carl Slätis, tilapalvelupäällikkö, sosiaali- ja terveystoimiala

        Mauno Kemppi, tilapalvelupäällikkö, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

        Liisa Kivelä, viestintäjohtaja, kaupunginkanslia

        Antti Leino, pormestarin erityisavustaja, kaupunginkanslia

        Juha Kesänen, riskienhallinnan asiantuntija, kaupunginkanslia, sihteeri

Valmisteluryhmän jäseniksi nimetään:

        Hannu Airola, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

        Kaisa-Reeta Koskinen, yksikön päällikkö, kaupunkiympäristön toimiala

        Minna Liimatainen, turvallisuus- ja valmiusyksikön päällikkö, kaupunginkanslia

        Pi Krogell-Magni, viestintäpäällikkö, kaupunginkanslia 

        Ville Vastamäki, investointipäällikkö, kaupunginkanslia

        Arttu Vainio, johtava asiantuntija, kaupunginkanslia

        Katja Rimpilä, kaupunginsihteeri, kaupunginkanslia

        Juha Kesänen, riskienhallinnan asiantuntija, kaupunginkanslia, sihteeri

Valmisteluryhmän jäsenillä on läsnäolo-oikeus energiavarautumisen koordinaatioryhmän kokouksissa.

Nimettävät jäsenet on valittu asemansa ja asiantuntemuksensa perusteella.

Päätöksen perustelut

Talvella 2022-2023 ennakoidaan ilmenevän häiriötä energian saatavuuteen. Epävarmuustekijät saatavuudessa vaikuttavat myös energiahintoja nostavasti. Näillä tekijöillä on suoria heijastevaikutuksia Helsingin kaupungin toimintaan ja palveluihin.

Valituilla energiavarautumisen ratkaisuilla on merkittäviä toimialarajoja ylittäviä keskinäisriippuvuuksia. Näiden riippuvuuksien huomioiminen kokonaisuutena on olennaista kaupunkilaisten palvelujen varmistamiseksi.

Tämän johdosta kaupungille perustetaan energiavarautumisen koordinaatioryhmä.

Lisätiedot

Katja Rimpilä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36256

katja.rimpila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Työryhmän jäsenet

Valmisteluryhmän jäsenet

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566