Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (3)

Kaupunginkanslia

 

 

 

 

 

 

15.11.2021

 

 

 

 

Kansliapäällikkö

 

 

 

 

231 §

Vuoden 2022 talousarviovalmistelua koskeva tietopyyntö

HEL 2021-012073 T 07 01 02

HEL 2021-012145, HEL 2021-012185

Päätös

Kansliapäällikkö päätti, että pyydettyä asiakirjaa ei luovuteta, sillä se ei ole viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 5 §:ssä tarkoitettu viranomaisen asiakirja.

Päätöksen perustelut

Tietopyyntöjen kohde

**********

ovat tietopyynnöillään pyytäneet virkatyönä valmisteltua vuoden 2022 talousarvioehdotusta, jonka pohjalta luottamushenkilöneuvottelut talousarviosta on käyty.

Tietopyynnön esittäjille on vastattu, että talousarvioehdotus vuodelle 2022 valmistui luottamushenkilöneuvottelujen seurauksena ja se tuli valmiina asiakirjana julkiseksi torstaina 4.11.2021. Vuoden 2022 talousarvioehdotus löytyy Helsingin kaupungin verkkosivuilta (hel.fi/talousarvio). Talousarvioehdotuksen aiemmat versiot ovat valmisteluvaiheen keskeneräisiä luonnoksia, jotka jäävät viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (julkisuuslaki) soveltamisalan ulkopuolelle.

Tietopyynnön esittäjät ovat pyytäneet, että asia siirretään julkisuuslain 14 §:n 3 momentin mukaisesti viranomaisen ratkaistavaksi.

Vuoden 2022 talousarvioehdotuksen valmistelu

Helsingin kaupungin talousarviovalmistelu alkaa vuosittain maaliskuussa edellisen vuoden tilinpäätöksen käsittelyn jälkeen. Kaupunginhallitus hyväksyi vuoden 2022 talousarvioehdotuksen raamin sekä talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2022−2024 laatimisohjeet 23.8.2021.

Laatimisohjeisen mukaisesti lauta- ja johtokuntien tuli hyväksyä talousarvioehdotuksensa 22.9.2021 mennessä. Lauta- ja johtokuntien talousarvioehdotuksien yhteensovituksen ja siihen sisältyneiden kaupunginhallitusryhmien välisten neuvottelujen jälkeen pormestari julkaisi talousarvioehdotuksensa 4.11.2021.

Viranomaisen sisäisen työskentelyn asiakirjat

Julkisuuslain 1 §:n mukaan viranomaisten asiakirjat ovat julkisia, jollei julkisuuslaissa tai muussa laissa erikseen toisin säädetä. Julkisuuslain 5 §:n 2 momentin mukaan viranomaisen asiakirjalla tarkoitetaan viranomaisen hallussa olevaa asiakirjaa, jonka viranomainen tai sen palveluksessa oleva on laatinut taikka joka on toimitettu viranomaiselle asian käsittelyä varten tai muuten sen toimialaan tai tehtäviin kuuluvassa asiassa.

Julkisuuslain 5 §:n 4 momentin mukaan julkisuuslakia sovelletaan viranomaisissa työskentelevien sekä viranomaisten ja niiden lukuun toimivien yksityisten ja yhteisöjen välisiä neuvotteluja, yhteydenpitoa ja muuta niihin verrattavaa viranomaisten sisäistä työskentelyä varten laadittuihin asiakirjoihin vain, jos asiakirjat sisältävät sellaisia tietoja, että ne arkistolainsäädännön mukaan on liitettävä arkistoon.

Julkisuuslain 5 §:n 4 momentin esitöiden (HE 30/1998 vp) mukaan viranomaisissa toimivien välistä yhteydenpitoa varten laadituilla asiakirjoilla tarkoitetaan viranomaisen sisäisiä kokouksia tai sisäistä hallintoa varten laadittuja viestejä, tiedotteita, muistioita, pöytäkirjoja ja muita sellaisia asiakirjoja. Viranomaisen lukuun toimeksiantotehtäviä suorittavien ja viranomaisissa toimivien neuvottelua ja muuta yhteydenpitoa varten laadittuja asiakirjoja pidettäisiin ehdotuksen mukaan viranomaisen sisäisinä asiakirjoina.

Oikeuskirjallisuudessa on puolestaan katsottu, että julkisuuslain 5 §:n 4 momentin mukaiset sisäisen työskentelyn asiakirjat sisältävät usein alustavia arvioita ja näkemyksiä erilaisista vaihtoehdoista ja ratkaisumahdollisuuksista. Edelleen oikeuskirjallisuudessa on todettu, että sisäinen työskentely ja asian valmistelu voi olla vaiheittaista ennen kuin asia siirtyy esittelyvaiheeseen tai sitä vastaavaan käsittelyvaiheeseen. Asian käsittelyssä ja valmistelussa laaditaan mahdollisesti ensin erilaisia luonnoksia, työsuunnitelmia ja vaihtoehtoisia arviointeja esimiesasemassa olevan henkilön valvonnassa ja ohjauksessa. Tällaisen ohjauksen alaisena tapahtuva luonnosten valmistelu ja aineiston vaiheittainen kokoaminen ei yleensä vielä sellaisenaan saa aikaan viranomaisen asiakirjaa, johon julkisuuslaki tulisi sovellettavaksi (Olli Mäenpää; Julkisuusperiaate, 2020).

Talousarvioesitysten yhteensovittamisen loppuvaiheessa Helsingin kaupunginhallituksessa edustettuina olevat ryhmät kävivät pormestarin kutsumina luottamushenkilöneuvotteluja, joiden jälkeen pormestari esitteli talousarvioehdotuksensa vuodelle 2022. Talousarvioehdotus etenee ensin kaupunginhallituksen ja sitten kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi. Talousarvioehdotuksen esittelyä edeltäneet keskeneräiset luonnosversiot ovat julkisuuslain 5 §:n 4 momentissa tarkoitettuja sisäistä työskentelyä varten laadittuja asiakirjoja, joita ei ole arkistolainsäädännön mukaan liitettävä arkistoon.

Lisätiedot

Jani Nevalainen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277

jani.nevalainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, julkisuuslaissa tarkoitetut asiat

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tietopyynnön esittäjät

Hallintovalitus, julkisuuslaissa tarkoitetut asiat

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566