Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (4)

Kaupunginkanslia

 

 

 

 

 

 

16.02.2021

 

 

 

 

Kansliapäällikkö

 

 

 

 

31 §

Sote-uudistuksen toimeenpanoon varautumista koordinoiva ohjausryhmä

HEL 2021-001776 T 00 00 02

Päätös

Kansliapäällikkö asetti ohjausryhmän koordinoimaan sote-uudistuksen toimeenpanoon varautumista ja asiaan liittyvää valmistelua.

Ohjausryhmän tehtävänä on:

        Ohjata ja koordinoida sote-uudistuksen toimeenpanoon varautumiseen liittyvää kaupunkiyhteistä valmistelua

        Linjata kaupunkitasoiset valmisteluperiaatteet

        Valmistella ne välttämättömät hallinnolliset ja muut muutokset, joita uudistuksen toimeenpano mahdollisesti edellyttää jo kevään 2021 aikana. Näihin kuuluvat erityisesti seuraavat osa-alueet:

        Arvioida alustavasti muutostarpeet vuosina 2021-2022 sekä laatia tarkempi suunnitelma seuraavan vaiheen valmistelulle

        Varautua uudistuksen voimaanpanolakeihin vuonna 2021 ja toteutukseen vuoden 2023 alusta lukien

Ohjausryhmän jäsenet ovat:

        Sami Sarvilinna, kansliapäällikkö, ohjausryhmän puheenjohtaja

        Juha, Jolkkonen, toimialajohtaja, ohjausryhmän varapuheenjohtaja (sosiaali- ja terveystoimiala)

        Tuula Saxholm, rahoitusjohtaja (kaupunginkanslia)

        Markus Kühn, strategiajohtaja (kaupunginkanslia)

        Juha Summanen, hallintojohtaja (kaupunginkanslia)

        Inga Nyholm, yhteysjohtaja (kaupunginkanslia)

        Jani Pitkänen, pelastuskomentaja (pelastuslaitos)

        Seija Meripaasi, sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja (sosiaali- ja terveystoimiala)

        Maarit Sulavuori, perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja (sosiaali- ja terveystoimiala)

        Tiina Mäki, hallintojohtaja (sosiaali- ja terveystoimiala)

        Mikko Vatka, nuorisoasiainjohtaja (kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala)

        Marko Karvinen, strategiapäällikkö, ohjausryhmän pääsihteeri

        Hannu Hyttinen, johtava kaupunginsihteeri, ohjausryhmän sihteeri

        Puheenjohtaja Jaana Takala, henkilöstön edustaja

Henkilöstön edustajan varajäseniksi nimetään perushoitaja Hannele Hyvönen sekä terveyskeskuslääkäri Jaana Puhakka.

Ohjausryhmän jäsenet on valittu työryhmään työtehtäviensä ja aseman perusteella.

Ohjausryhmän toimikausi alkaa 12.2.2021. Toimikauden kesto riippuu valtakunnallisen sote-uudistuksen toteutumisesta ja etenemisaikataulusta. Toimikauden päättymisajankohta vahvistetaan myöhemmin erikseen.

Ohjausryhmä voi työnsä aikana kuulla tarpeellisiksi katsomiaan asiantuntijoita sekä asettaa valmistelevia alaryhmiä.

Päätöksen perustelut

Hallitus antoi 8.12.2020 eduskunnalle sote-uudistusta koskevan hallituksen esityksen, jonka mukaan Suomeen muodostettaisiin 21 hyvinvointialuetta. Hyvinvointialueille siirtyisivät kuntien ja kuntayhtymien vastuulla nykyisin olevat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävät. Pelastustoimi olisi hyvinvointialueilla erillinen, sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa rinnakkainen toimiala. Hyvinvointialueen ylin päättävä toimielin on suorilla vaaleilla valittava aluevaltuusto. Alueen toimintaa johdettaisiin aluevaltuuston hyväksymän hyvinvointialuestrategian mukaisesti ja aluevaltuusto päättäisi myös hyvin-vointialueen organisaatiorakenteesta.

Esitykseen sisältyy ehdotus Uudenmaan erillisratkaisuksi. Uudellamaalla olisi neljä hyvinvointialuetta ja Helsingin kaupungille jäisi edelleen sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisvastuu.  Erikoissairaanhoidon järjestämisestä Uudellamaalla vastaisi HUS-yhtymä. Terveydenhuollon järjestämisvastuu jakautuisi laissa ja järjestämissopimuksessa erikseen määriteltävällä tavalla alueen hyvinvointialueiden, Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän välillä.

Esityksessä ehdotetut lait tulisivat voimaan porrastetusti, pääosin vuoden 2023 alusta lukien, voimaanpanolaki kuitenkin jo 1.7.2021. Hyvinvointialueet perustettaisiin mahdollisimman pian lakien hyväksymisen ja vahvistamisen jälkeen ja ne aloittaisivat toimintansa heti lain vahvistamisen jälkeen vuonna 2021. HUS-yhtymä perustettaisiin Uudenmaan hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin valtuustojen hyväksymällä perussopimuksella vuonna 2022. Sosiaali- ja terveydenhuollon, pelastustoimen sekä muiden erikseen säädettävien palvelujen ja tehtävien järjestämisvastuu siirtyisi hyvinvointialueille vuoden 2023 alusta lukien. Ensimmäiset aluevaalit toimitettaisiin muualla paitsi Helsingissä 23.1.2022. 

Sote-uudistuksella tulee toteutuessaan olemaan merkittäviä vaikutuksia koko kaupungin toimintaan. Vaikutukset ovat laajimmat sote-toimialaan, mutta lisäksi vaikutuksia on koko kaupungin hallintoon, talouteen, talousjärjestelmiin ja päätöksenteon järjestämiseen sekä pelastusalueeseen ja –laitokseen. Uudistuksen toteutuessa Helsinkiin sovelletaan sekä kuntia että hyvinvointialueita koskevaa lainsäädäntöä.

Sote-toimiala käynnisti syksyllä 2020 sote-uudistuksen valmistelun osana valtion rahoittamaa rakennehanketta ja tulevaisuuden sote-keskus -hanketta vuonna 2020. Tämän ohella uudistuksen toteutumiseen ja sen toimeenpanoon varautumiseksi on tarkoituksenmukaista käynnistää kaupunkiyhteinen valmistelu. Valmistelutarve kohdentuu sote-toimialan ohella kanslian eri osastoille ja lisäksi tarvitaan toimialojen rajat ylittävää koordinointia. Helsingin kaupungin hallintosäännön (luku 12 § 1) mukaan kansliapäällikkö asettaa kahta tai useampaa toimialaa käsittelevät työryhmät.

Toimeenpanoon varautumisen ja asiaan liittyvän valmistelun tavoitteina on:

        Varautua sote-uudistuksen toteutumiseen

        Varmistaa uudistuksen toimeenpano Helsingin osalta lainsäädännön edellyttämässä aikataulussa ja sen tavoitteiden mukaisesti

        Varmistaa Helsingin nykyisen toiminnan jatkuminen mahdollisimman sujuvana siirtymävaiheessa

        Tarkentaa uudistuksen vaikutukset kaupungin talouteen, toimintaan ja päätöksentekoon

        Luoda edellytykset ”Tulevaisuuden Helsingille” sekä sen ja sote-uudistuksen edellyttämälle toiminnalliselle ja toimintakulttuurin muutokselle

        Tunnistaa 1.5.2021 mennessä erityisesti ne sote-uudistuksen vaikutukset, joilla on merkitystä 1.6.2021 alkavaan uuteen valtuustokauteen valmistautuessa

Kaupunkiyhteinen valmistelu jakautuu kahteen vaiheeseen:

        Kevät ja syksy 2021 (1)

        Syksy 2021 - vuosi 2022 (2)

Lisätiedot

Inga Nyholm, yhteysjohtaja, puhelin: 310 23337

inga.nyholm(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Ohjausryhmään nimetyt

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566