Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kaupunginkanslia

 

 

 

 

 

 

17.09.2020

 

 

 

 

Kansliapäällikkö

 

 

 

 

210 §

Varautumisen toimeenpano koronavirus-tilanteessa Helsingin kaupungilla 9.9.-16.9.2020

HEL 2020-010231 T 00 01 00

Päätös

Kansliapäällikkö kehottaa toimialoja, virastoja ja liikelaitoksia toimeenpanemaan seuraavat koordinaatioryhmän ja johtoryhmän 9.9.-16.9.2020 tekemät linjaukset:

        Otetaan käyttöön Covid-19 korona -ohjeistus palvelurakennusten ilmanvaihtojärjestelmien käytöstä. Tarpeenmukaista ilmavaihtoa käyttävissä palvelurakennuksissa siirrytään vakioilmavirtaiseen ilmanvaihtoon maksimiteholla. Asetukset pidetään voimassa toistaiseksi, koronatilanteen edellyttämän ajan.

        Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala voi hakea Rajavartiolaitokselta erityismenettelyä hakukriteerit täyttäville ulkomaalaisille vierailijoille. Lisäksi ulkomailla asuvien Suomen kansalaisten osalta voidaan Helsingin kaupungin tartuntatautiviranomaisen puoltamana poiketa 14 vuorokauden karanteenisäännöksestä, kun edellytykset täyttyvät. Rajavartiolaitoksen ja Helsingin kaupungin epidemiologisen yksikön hyväksymä terveysturvallisuussuunnitelma voidaan jakaa muille kulttuuritoimijoille malliksi niiden oman toiminnan tukemiseksi.

Päätöksen perustelut

Hallintosäännön 12 luvun 1 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan kansliapäällikkö päättää varautumisen toimeenpanosta. Edellä todetut toimenpiteet on käsitelty ja linjattu kaupungin koronaviruskoordinaatioryhmässä ja tarvittavilta osin kaupungin johtoryhmässä.

Kaupungin valmiutta on aikaisemmin kohotettu sosiaali- ja terveystoimialalla ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla (Pormestarin päätös 1.3.2020). Kansliapäällikkö on päättänyt 13.3.2020 § 57, 18.3.2020, § 66, 20.3.2020 § 70, 25.3.2020 § 73, 29.3.2020 § 77, 4.4.2020 § 88, 9.4.2020 § 92, 17.4.2020 § 95, 22.4.2020 § 98, 24.4.2020 § 101, 4.5.2020 § 106, 12.5.2020 § 115, 16.5.2020 § 117, 25.5.2020 § 119, 5.6.2020 § 138, 17.6.2020 § 157, 30.6.2020 § 175, 2.7.2020 § 177, 6.8.2020 § 186, 13.8.2020 § 189, 26.8.2020 § 196, 3.9.2020 § 201 ja 10.9.2020 § edellisen kerran varautumisesta. Edellä todettujen toimenpiteiden tarkemmat perustelut kirjataan tarpeen mukaan myöhemmin valmistuvassa perustelumuistiossa.

Lisätiedot

Katja Rimpilä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36256

katja.rimpila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Toimialat

Virastot

Liikelaitokset

Koronatiketit

Tilannekuva

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566