Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Tarkastusvirasto

 

 

 

 

 

 

29.12.2017

 

 

 

 

Tarkastusjohtaja

 

 

 

 

10 §

Tarkastusviraston toimintasääntö

HEL 2017-005500 T 00 01 00

Päätös

Tarkastusjohtaja päätti hyväksyä viraston toimintasäännön, joka on päivitetty yhteistoiminnan osalta noudattamaan 19.6.2017 allekirjoitettua sopimusta työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta Helsingin kaupungissa. Tämän sisältöisellä toimintasäännöllä tarkastusviraston toiminta järjestetään tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla viraston tehtävät, tavoitteet ja henkilökuntamäärä huomioon ottaen.

Lisätiedot

Outi Helin, hallintosihteeri, puhelin: 358931036476

outi.helin(a)hel.fi

Liitteet

1

Toimintasääntö 2017

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 400

Unioninkatu 25

+358 9 310 36384

0201256-6

 

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

tarkastusvirasto@hel.fi

http://www.hel.fi/www/tav/fi

+358 9 310 36308

 

FI02012566