Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Sosiaali- ja terveysvirasto

 

 

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut

 

 

 

07.04.2017

 

Osastopäällikkö

 

 

 

 

 

 

 

21 §

Kustaankartanon monipuolisen palvelukeskuksen D- ja E- rakennusten hoiva- ja toimistokalusteiden hankinta (minikilpailutus)

HEL 2017-004222 T 02 08 01 00

Päätös

Osastopäällikkö päätti Helsingin kaupungin hankintakeskuksen tarjouspyynnön H019-16HEL2016-009598 mukaiseen puitesopimukseen perustuneen minikilpailutuksen perusteella valita Kustaankartanon monipuolisen palvelukeskuksen toimistokalusteiden toimittajiksi Modeo Oy:n ja Tavara Trading TTR Oy:n sekä hoivakalusteiden toimittajaksi Kuopion Woodi Oy:n.

Hankinnan kokonaisarvo ilman arvonlisäveroa on 172 635,64 euroa.

Päätöksen perustelut

Hankinnan kohde

Hankinnan kohteena on Kustaankartanon monipuolisen palvelukeskuksen D- ja E- rakennusten hoiva- ja toimistokalusteet.

Hankintamenettely

Hankintapäätös perustuu hankintakeskuksen tarjouspyynnön H019-16HEL2016-009598 mukaiseen puitesopimuksen ehtoihin sisältyvään minikilpailutukseen. Hankinnasta on julkaistu 1.3.2017 hankintailmoitus Cloudia-kilpailutuskanavassa.

Tarjousten jättämiselle varattu määräaika oli 20.3.2017 klo 12.00.

Määräaikaan mennessä saapui viisi tarjousta. Tarjouksen jättivät:

Toimistokalusteet

Kinnarps Oy    
Modeo Oy
Tavara Trading TTR Oy

Hoivakalusteet

Alastek Oy       
Kuopion Woodi Oy

Hankinnan valintaperusteena on halvin hinta sekä soveltuvuus.

Tarjouskilpailun perusteella valitaan kaksi tarjoajaa toimistokalusteiden toimittajiksi ja yksi tarjoaja hoivakalusteiden toimittajaksi.

Puitesopimuksen ehtojen mukaisesti minikilpailutuksen tulokseen ei voi hakea muutosta, koska kyseessä on alle 200 000 euron hankinta.

Tarjoajien soveltuvuuden ja tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden tarkastaminen

Tarjoajat täyttivät tarjoajien soveltuvuudelle asetetut kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset.

Tarjouspyynnössä on asetettu tarjoukselle ja sen sisällölle sekä hankinnan kohteelle vähimmäisvaatimukset. Vähimmäisvaatimuksissa on asetettu hankittavalle tuotteille vaatimuksia, jotka tarjottavan tuotteen on pitänyt täyttää. Jos laadulliset vähimmäisvaatimukset eivät ole täyttyneet, on tarjous tai tarjottu tuote hylätty tarjouspyynnön vastaisena. Hylkäykset ilmenevät vertailutaulukoista (liitteet 1 ja 2, tarkat tuotenimet on korvattu merkillä x).

Lisätiedot

Ninna Katajainen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 43241

ninna.katajainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (JulkL 7 § 2 mom)

2

Salassa pidettävä (JulkL 7 § 2 mom)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankinnat

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tarjoajat

Muutoksenhakukielto, hankinnat
Liite 1
Liite 2

Hankinta ja kilpailutus

Liite 1
Liite 2

Hankintakeskus

Liite 1
Liite 2

Kustaankartanon monipuolinen palvelukeskus

Liite 1
Liite 2

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566