Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Sosiaali- ja terveysvirasto

 

 

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut

 

 

 

01.03.2017

 

Osastopäällikkö

 

 

 

 

 

 

 

13 §

Etelän palvelualueen toimipisteiden tilapäiset sulkemiset ja toiminnan supistamiset kesällä 2017

HEL 2017-002262 T 06 00 00

Päätös

Osastopäällikkö päätti etelän palvelualueen toimipisteiden tilapäisestä sulkemisesta ja toiminnan supistamisesta seuraavasti:

Kinaporin monipuolisen palvelukeskuksen palvelukeskustoiminta, Kinaporinkatu 7-9, 00500 Helsinki, on suljettuna 23.6.-25.6.2017.

Töölön monipuolisen palvelukeskuksen päivätoiminta Ilon Pilke, Merikasarminkatu 12, 00160 Helsinki, on suljettuna 1.6.–30.6.2017. Päivätoiminta Töölö, Töölönkatu 33, 00260 Helsinki, on suljettuna 3.7.–31.7.2017.

Rintamaveteraanien kotiin vietävät palvelut, Käpyläntie 11, N-talo, 00600 Helsinki, on suljettuna ajalla 10.7.–30.7.2017.

Päätöksen perustelut

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös 19.3.2013 § 68, jonka mukaan osastopäällikkö oikeutetaan päättämään toimintayksiköiden lyhytaikaisista sulkemisista henkilökunnan vuosilomien aikana enintään kahden kuukauden pituiseksi ajanjaksoksi.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös 19.3.2013 § 69, jonka mukaan osastopäällikkö oikeutetaan päättämään perhe- ja sosiaalipalvelujen toimialan, terveys- ja päihdepalvelujen toimialan sekä sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen toimialan toimintayksiköiden tilapäisistä aukioloaikojen (ja toiminnan) supistuksista enintään yhden (1) kuukauden kestävään poikkeukseen aukioloajoissa.

Yksiköiden sulkemiset ja toiminnan supistamiset johtuvat henkilöstön vuosilomien järjestämisestä. Näillä toimenpiteillä saavutetaan säästöjä henkilöstökustannuksissa, kun sijaisia ei tarvitse palkata.

Asiakkaille järjestetään korvaavat palvelut muissa toimipisteissä ja heitä tiedotetaan yksiköiden sulkemisista ja palvelujen supistamisesta.

Lisätiedot

Helena Venetvaara-Nurmi, vs. etelän palvelualueen johtaja, puhelin: 310 43180

helena.venetvaara-nurmi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Tiedoksi

Etelän palvelualue

Arkisto-, tietohuolto- ja tilastopalvelut

Erityissuunnittelija

Palvelupäällikkö

Tilapalvelupäällikkö

Viestintäpäällikkö

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566