Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Sosiaali- ja terveysvirasto

 

 

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut

 

 

 

10.02.2017

 

Osastopäällikkö

 

 

 

 

 

 

 

6 §

Asiakkaiden hyvinvointia ja elämänlaatua tukeva tekninen ratkaisu

HEL 2016-012182 T 02 08 02 00

Päätös

Osastopäällikkö päätti käydyn tarjouskilpailun perusteella valita Sentina Oy:n ja Suomen Kotihoitotekniikka Oy:n asiakkaiden hyvinvointia ja elämänlaatua tukevan teknisen ratkaisun toimittajiksi.

Hankinnasta muodostetaan puitejärjestely, jossa sopimuskauden aikana tilataan halvin toimipisteen yksikkökohtaisten ja yksilöllisten tarpeiden mukainen palvelu.

Samalla osastopäällikkö päätti hylätä Kuori Oy:n ja Senior Some Finland Oy:n tarjoukset.

Hankinnan sitoumukseton, arvonlisäveroton arvo kahden vuoden perussopimuskaudella on noin 100 000 euroa (alv 0 %).

Päätöksen perustelut

Hankinnan kohde

Hankinnan kohteena on tekninen ratkaisu, jonka avulla pääsääntöisesti sosiaali- ja terveysviraston monipuolisissa palvelukeskuksissa voidaan järjestää asiakkaille tavoitteellista ja kuntouttavaa toimintaa henkilökunnan toimesta.

Hankintamenettely

Tarjouskilpailu toteutettiin avoimella menettelyllä. Helsingin kaupungin hankintakeskus julkaisi 21.11.2016 hankintailmoituksen ja tarjouspyynnön H145-16/HEL2016-012182 sähköisessä HILMA-ilmoituskanavassa.

Määräaikaan 16.12.2016 mennessä tarjouksen jättivät:

Kuori Oy
Suomen Kotihoitotekniikka Oy
Sentina Oy
Senior Some Finland Oy

Tarjouskilpailun tuloksena muodostetaan puitejärjestely, jossa sopimuskauden aikana tilataan halvin toimipisteen yksikkökohtaisten ja yksilöllisten tarpeiden mukainen palvelu.

Vertailuhinta muodostui palvelun kuukausimaksun ja käyttöönottokoulutuksen yhteishinnasta.

Tarjoajien soveltuvuuden ja tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden tarkastaminen

Tarjouspyynnön kohdassa 5 esitettiin tarjoajan Kelpoisuus- ja soveltuvuusvaatimukset tekniselle suorituskyvylle ja ammatilliselle pätevyydelle. Tarjoavalla yrityksellä on oltava palvelun laatuun ja laajuuteen nähden riittävästi kokemusta vastaavien palvelujen toteuttamisesta. Riittävänä kokemuksena pidetään sitä, että laite/ohjelmisto on ollut käytössä 1.1.2014 jälkeen vähintään kolmessa (3) toimipisteessä palvelukuvauksessa mainitulla asiakasryhmällä 6 kuukauden ajan.

Tarjottavan teknisen ratkaisun tuli olla kevyt ja helposti liikuteltavissa. Tarjouspyynnön mukaisesti tekninen ratkaisu on tilaajan käytössä vähintään kuusi (6) kuukautta yhden (1) kuukauden irtisanomisajalla.

Kuori Oy:n laite/ohjelmisto on ollut vaadittavan ajan käytössä vain kahdessa (2) toimipisteessä. Tarjottu ratkaisu ei ole kevyt ja helposti liikuteltavissa. Tarjous tulee hylätä, koska tarjoaja ei täytä tekniselle suorituskyvylle ja ammatilliselle pätevyydelle asetettuja kelpoisuus- ja soveltuvuusvaatimuksia eikä tarjottu tekninen ratkaisu ollut tarjouspyynnön mukainen.

Senior Some Finland Oy ei esittänyt referenssejä tekniselle suorituskyvylle ja ammatilliselle pätevyydelle. Laitteen vuokra-ajaksi oli esitetty kaksi (2) vuotta ja toisaalta hyväksytty myös tarjouspyynnössä esitetty vähintään kuuden (6) kuukauden vuokra-aika. Tarjous tulee hylätä, koska tarjoaja ei täytä tekniselle suorituskyvylle ja ammatilliselle pätevyydelle asetettuja kelpoisuus- ja soveltuvuusvaatimuksia eikä tarjous ollut tarjouspyynnön mukainen ristiriitaisen vuokra-ajan esityksen vuoksi.

Suomen Kotihoitotekniikka Oy ja Sentina Oy täyttivät kelpoisuus- ja soveltuvuusvaatimukset sekä tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.

Sopimuskausi

Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta ja on suunniteltu alkavaksi 13.3.2017.

Hankintaan sisältyy enintään kahden (2) vuoden optiokausi. Optiokauden käyttöönotosta päättää Tilaaja kolme (3) kuukautta ennen perussopimuskauden päättymistä. Optiokaudella sovelletaan hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa perussopimuskauden päättyessä.

Sopimus ei synny tämän päätöksen tiedoksiannolla vaan vasta, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet asiasta sopimuksen.

Sosiaali- ja terveysvirasto ei sitoudu mihinkään hankintamääriin.

Lisätiedot

Ninna Katajainen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 43241

ninna.katajainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (JulkL7 § 2 mom)

2

Tp  KORJAUSILM Asiakkaiden hyvinvointia tukeva ratkaisu H145-16.pdf

3

Liite 1 Hankinnan kuvaus KORJAUSILMOITUS.pdf

4

Liite 3 Sopimusluonnos  Tekninen ratkaisu H145-16.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tarjoajat

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosiaali- ja terveyslautakunta
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Hankinta ja kilpailutus

Liite 1

Hankintakeskus

Liite 1

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut

Liite 1
Liite 3

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566