Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL)

 

 

 

 

 

 

30.08.2016

 

Toimitusjohtaja

 

 

 

 

 

 

 

100 §

Koskelan väliaikaisen raitiovaunuhallin pääurakan tilaaminen

HEL 2016-009296 T 02 08 03 00

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata rakennusteknisiä töitä HKL:n Koskelan varikolle Janus Oy:ltä yhteensä enintään 478.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan. Rakennustekniset työt pitävät sisällään Koskelan väliaikaisen raitiovaunuhallin pääurakan.

Lisäksi toimitusjohtaja päätti tilata mahdollisia lisätöitä yhteensä enintään 22.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Uusien raitiovaunujen määrän kasvaessa raitiovaunuvarikkojen tilat eivät ole riittävät kaluston säilyttämiseen.

Artic -vaunutoimituksen edetessä vuonna 2016 saadaan raitioliikenteeseen lisää matalalattiaista raitiovaunukalustoa. Kaluston kokonaismäärä kasvaa, mutta linjaliikenteeseen tarvittava vaunumäärä kasvaa vasta vuonna 2018 tai sen jälkeen. Kaikki uudet vaunut eivät mahdu nykyisiin varikkotiloihin yhdessä nykyisen kaluston kanssa. Uuden kaluston alta pitää myös siirtää väliaikaisesti pois vanhimpia nivelraitiovaunuja. Vaunut siirretään varastoon siten, että ne ovat tarvittaessa palautettavissa liikenteeseen. Tähän vaikuttaa raitiotiehankkeiden eteneminen sekä sopimukset nykyisen matalalattiakaluston käytöstä ja uuden kaluston hankinnasta.

Hallin tarkoituksena on myös varautua 30 Variotram -vaunun säilytykseen. Vaunujen tämän hetkiseksi arvoksi arvioidaan 39 milj. euroa. Variotram -vaunujen korien pitkäaikaiskestävyydessä on mahdollisia ongelmia, minkä vuoksi yhtenä mahdollisuutena on vakuiden nostaminen, jolloin vaunuilla ei voi liikennöidä.

Tilaus perustuu HKL:n tarjouskilpailuun 31H16, 6.7.2016. Tarjouskilpailussa ratkaisuperusteena oli halvin hinta. Tarjouskilpailussa ainoan hyväksytyn tarjouksen antoi Janus Oy. Hankesuunnitelmavaiheessa markkinoita on kartoitettu ja pyydetty budjettitarjouksia hankesuunnitelman laatimiseksi. Hankesuunnitelman mukainen kokonaisurakan hinta on 530.000,00 euroa, joten Janus Oy:ltä saadun tarjouksen hintataso on arvioitu markkinahintaiseksi ja se on täten hyväksyttävällä tasolla

Best-Hall Oy:n tarjous ei ollut tarjouspyynnön mukainen eikä täyttänyt tarjouspyynnön mukaisia vähimmäisvaatimuksia. Best-Hall Oy:n tarjous suljettiin pois tarjouskilpailusta ennen lopullista tarjousten vertailua.

Lisätiedot

Jan Koskenmäki, projektipäällikkö, puhelin: 310 35399

jan.koskenmaki(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, HKL-liikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hankinta

 

Kirjanpito

 

Toimitusjohtaja

 

Yksikön johtaja

 

Hankepäällikkö

 

Projektipäällikkö

 

Tarjoajat

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, HKL-liikelaitoksen johtokunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1400

Toinen linja 7 A

+358 9 310 1071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

www.hkl.fi

+358 9 310 35051

 

FI02012566