Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL)

 

 

 

 

 

 

11.05.2016

 

Toimitusjohtaja

 

 

 

 

 

 

 

61 §

HKL:n metroasemien ja rautatieasemien käyttäminen Voima-lehden jakelukanavina

HEL 2016-005427 T 00 01 06

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tehdä yhteistyösopimuksen Voima Kustannus Oy:n kanssa nykyisten metroasemien ja HKL:n rautatieasemien (Pohjois-Haaga, Kannelmäki ja Malminkartano) käyttämisestä Voima-lehden jakelukanavina siten, että

        sopimuskausi on 1.6.2016 – 30.5.2017

        HKL:llä on kuitenkin oikeus irtisanoa sopimus päättymään sopimuskauden ensimmäisten kolmen (3) kuukauden aikana, sopimuksen irtosanomisehtojen mukaisesti.   

        HKL saa Voima-lehdestä veloituksetonta tilaa omaa joukkoliikenneinformaatiota varten

        Voima Kustannus Oy maksaa HKL:lle jakelukanavakorvausta, jolla katetaan lehden jakelusta aiheutuvat siivous- ja jätekulut.

Päätöksen perustelut

Metroasemien ja HKL:n rautatieasemien lehtitelineissä on veloituksetta saatavilla tällä hetkellä viisi (5) kertaa viikossa ilmestyvää Metro-lehteä sekä kerran (1) viikossa ilmestyvää Helsingin Uutiset -lehteä. Voima-lehti ilmestyy kymmenen (10) kertaa vuodessa. Voima-lehti täydentää metroasemilla ja HKL:n juna-asemilla veloituksetta tarjolla olevien lehtien valikoimaa, ja täten palvelee HKL:n asiakkaita.

Lisätiedot

Yrjö Judström, hallintojohtaja, puhelin: 310 34986

yrjo.judstrom(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

 

Hankinta

 

Infra- ja kalustoyksikön johtaja

 

Kunnossapitoyksikön johtaja

 

Isännöitsijä

 

Siivoustyönvalvoja

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1400

Toinen linja 7 A

+358 9 310 1071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

www.hkl.fi

+358 9 310 35051

 

FI02012566