Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Rakennusvirasto

 

 

Hallinto-osasto/HKR

 

 

 

02.01.2017

 

Viestintäpäällikkö

 

 

 

 

 

 

 

1 §

Rakennusviraston hallinto-osaston viestintäpäällikön pöytäkirjan pitäminen yleisesti nähtävänä vuonna 2017

Päätös

Viestintäpäällikkö päätti, että viestintäpäällikön pöytäkirja pidetään vuonna 2017 yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaamossa (Pohjoisesplanadi 11-13) perjantaisin tai, mikäli kirjaamo on silloin kiinni, seuraavana arkityöpäivänä.

Päätöksen perustelut

Kuntalain (365/1995) 62 §:n 2 momentin mukaan luottamushenkilön ja viranhaltijan päätöksistä pidetään pöytäkirjaa, jollei se päätöksen luonteen johdosta ole tarpeetonta. Lain 63 §:n mukaan valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Muun viranomaisen pöytäkirja pidetään vastaavasti yleisesti nähtävänä, jos asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 9a §:n 3 momentin mukaan viranhaltijan pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä päätöksentekijän päättämänä aikana ja paikassa siten, kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on kaupunginhallituksen määräämällä tavalla ilmoitettu.

Lisätiedot

, puhelin

Maria von Knorring, viestintäpäällikkö, puhelin: 310 38395

maria.vonknorring(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1500

Elimäenkatu 5

+358 9 310 1661

0201256-6

FI0480001200058890

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alvnro

rakennusvirasto@hel.fi

http://www.hel.fi/hkr

+358 9 310 38674

 

FI02012566