Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

19/2013

1 (1)

Kaupunkisuunnitteluvirasto

 

 

Liikennesuunnitteluosasto

 

 

Liikennesuunnittelupäällikkö

30.08.2013

 

 

 

 

 

 

104 §

Nordenskiöldinkadun liikenteen ohjaussuunnitelma

HEL 2013-011072 T 08 01 07

Päätös

Liikennesuunnittelupäällikkö päätti, että toteutetaan liikenteen ohjausjärjestelyt Nordenskiöldinkadulla välillä Linnankoskenkatu Urheilukatu piirustuksen 6220-44 mukaisesti.

Kustannusennuste

HKR 10 000 €

Päätöksen perustelut

Yleisten töiden lautakunta hyväksyi Nordenskiöldinkadun katusuunnitelman 27.9.2011. Katusuunnitelma perustui kaupunkisuunnittelulautakunnassa 29.4.2010 hyväksyttyyn liikennesuunnitelmaan 5862-7. Katusuunnitelman mukaisia järjestelyjä toteutetaan parhaillaan. Toteutetaan liikenteen ohjausjärjestelyt vastaamaan muuttuvaa tilannetta.

Lisätiedot

Mika Kaalikoski, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37433

mika.kaalikoski(a)hel.fi

Liitteet

1

Piirustus 6220-44

Tiedoksi

Rakennusviraston katu- ja puisto-osasto

Pysäköinninvalvonta

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2100

Kansakoulukatu 1 A

+358 9 310 1673

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkisuunnittelu@hel.fi

www.hel.fi/kaupunkisuunnittelu

+358 9 310 37170

 

FI02012566