Helsingin kaupunginhallitus

Pöytäkirja

7/2014

1 (1)

 

 

 

 

 

 

 

05.08.2014

 

Sosiaali- ja terveystointa johtava apulaiskaupunginjohtaja

 

 

 

 

 

 

 

9 §

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston 11.6.2014 pöytäkirja

HEL 2014-009606 T 00 01 06

Päätös

Sosiaali- ja terveystointa viransijaisena johtava apulaiskaupunginjohtaja päätti merkitä tiedoksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston 11.6.2014 pidetyn kokouksen pöytäkirjan, joka on pidetty nähtävänä 3.7.2014 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin hallintokeskuksessa, osoitteessa Stenbäckinkatu 9, 00290  Helsinki.    

Samalla sosiaali- ja terveystointa viransijaisena johtava apulaiskaupunginjohtaja päätti todeta, että sosiaali- ja terveysvirasto saa suoraan jäljennökset kuntayhtymän esityslistoista ja pöytäkirjoista, minkä vuoksi virastolle ei toimiteta pöytäkirjajäljennöksiä enää tässä vaiheessa.    

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

HUSn valtuuston pöytäkirja 11.6.2014

Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, täytäntöönpano

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566