Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Opetusvirasto

 

 

Hallinto- ja kehittämiskeskus/Opev

 

 

 

03.02.2017

 

Tilapalvelupäällikkö

 

 

 

 

 

 

 

1 §

Tilapalvelupäällikön pöytäkirjan pitäminen yleisesti nähtävänä vuonna 2017

Päätös

Tilapalvelupäällikkö päätti, että tilapalvelupäällikön pöytäkirja pidetään vuonna 2017 yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaamossa (Pohjoisesplanadi 11-13) perjantaisin tai, mikäli kirjaamo on silloin kiinni, seuraavana arkityöpäivänä.

Päätöksen perustelut

Kuntalain (365/1995) 62 §:n 2 momentin mukaan luottamushenkilön ja viranhaltijan päätöksistä pidetään pöytäkirjaa, jollei se päätöksen luonteen johdosta ole tarpeetonta. Lain 63 §:n mukaan valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Muun viranomaisen pöytäkirja pidetään vastaavasti yleisesti nähtävänä, jos asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 9a §:n 3 momentin mukaan viranhaltijan pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä päätöksentekijän päättämänä aikana ja paikassa siten, kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on kaupunginhallituksen määräämällä tavalla ilmoitettu.

Lisätiedot

, puhelin

Anna Sakki, hallintosihteeri, puhelin: 310 86438

anna.sakki2(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 3000

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alvnro

opetusvirasto@hel.fi

www.edu.hel.fi

+358 9 310 86390

 

FI02012566