Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Helsingin kaupungin työterveys -liikelaitos

 

 

 

 

 

 

25.04.2016

 

Toimitusjohtaja

 

 

 

 

 

 

 

9 §

Helsingin kaupungin työterveyskeskuksen vuoden 2015 tilinpäätös

HEL 2016-001254 T 02 06 01 00

Päätös

Toimitusjohtaja hyväksyi Helsingin kaupungin vuoden 2015
tilinpäätökseen yhdistettävät työterveyskeskuksen tilinpäätöstiedot.

Lisätiedot

Andro Youssef, taloussuunnittelija, puhelin: (09) 310 54041

andro.m.youssef(a)hel.fi

Liitteet

1

Tilinpäätöstekstit

2

Viraston tuloslaskelma

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 5600 (Helsinginkatu 24)

Helsinginkatu 24

 

 

 

00099 Helsingin kaupunki

Helsinki 00099

Faksi

 

Alv.nro

tyoterveyshelsinki@hel.fi