Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Helsingin kaupungin työterveys -liikelaitos

 

 

 

 

 

 

10.03.2016

 

Toimitusjohtaja

 

 

 

 

 

 

 

7 §

Virtsasta analysoitavien huumausainetutkimusten hankinta Työterveys Helsingin käyttöön

HEL 2016-002882 T 02 08 02 00

Päätös

Toimitusjohtaja päätti valita VITA-Terveyspalvelut Oy:n tarjouksen kokonaistaloudellisesti edullisimpana.

Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton arvo on  90 685€ neljän vuoden ajalle laskettuna.

Päätöksen perustelut

Kilpailutus perustuu Helsingin kaupungin hankintakeskuksen 3.2.2016 julkaistuun tarjouspyyntöön HEL 2015-012485 / H175-15.
Hankinta on toteutettu avoimella menettelyllä.

Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 3.2.2016 sähköisessä HILMA-ilmoituskanavassa www.hankintailmoitukset.fi. Määräaika tarjousten jättämiselle päättyi 23.2.2016 klo 12:00. Määräaikaan mennessä saapui kaksi (2) tarjousta: VITA-Terveyspalvelut Oy ja Yhtyneet Medix Laboratoriot Oy.

Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen: molemmat tarjoajat täyttivät tarjousten perusteella soveltuvuusvaatimukset.

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkistaminen: molemmat tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.

Tarjousten vertailu: valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus.
Tarjousten vertailu pisteineen on tämän päätöksen liitteenä olevassa vertailutaulukossa. Vertailu osoittaa, että VITA-Terveyspalvelut Oy teki kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen.

Lisätiedot

Tiina Maasilta, hallintopäällikkö, puhelin: +358931054080

tiina.maasilta(a)hel.fi

Liitteet

1

Vertailu H175-15.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 5600 (Helsinginkatu 24)

Helsinginkatu 24

 

 

 

00099 Helsingin kaupunki

Helsinki 00099

Faksi

 

Alv.nro

tyoterveyshelsinki@hel.fi