Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Helsingin kaupungin työterveys -liikelaitos

 

 

 

 

 

 

21.01.2016

 

Toimitusjohtaja

 

 

 

 

 

 

 

2 §

Työterveyspalveluiden järjestäminen Helsingin kaupungin työterveys -liikelaitoksen työntekijöille

HEL 2015-010903 T 02 08 02 00

Päätös

Toimitusjohtaja päätti valita Vita Lääkäriasema Oy:n tarjouksen hinnaltaan edullisimpana.

Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton arvo on 190 152,00 euroa neljän vuoden ajalle laskettuna.

Päätöksen perustelut

Kilpailutus perustuu Helsingin kaupungin hankintakeskuksen 11.11.2015 julkaistuun tarjouspyyntöön H159-15 HEL 2015-010903.

Hankinta on toteutettu avoimella menettelyllä.

Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 11.11.2015 sähköisessä HILMA-ilmoituskanavassa www.hankintailmoitukset.fi. Määräaika tarjousten jättämiselle päättyi 10.12.2015 klo 12:00. Määräaikaan mennessä saapui viisi (5) tarjousta: Suomen Terveystalo Oy, VITA Lääkäriasema Oy, Diacor Terveyspalvelut Oy, Doctagon Oy ja Heltti Oy.

Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen

Kaikki tarjoajat täyttivät tarjousten perusteella soveltuvuusvaatimukset.

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkistaminen

Kaikki tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.

Tarjousten vertailu

Valintaperusteena oli halvin hinta.

Tarjousten vertailu pisteineen on tämän päätöksen liitteenä olevassa vertailutaulukossa. Vertailu osoittaa, että Vita Lääkäriasema Oy teki halvimman tarjouksen.

Lisätiedot

Tiina Maasilta, Hallintopäällikkö, puhelin: +358931054080

tiina.maasilta(a)hel.fi

Liitteet

1

Vertailu H159-15.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 5601 (Helsinginkatu 24)

Helsinginkatu 24

 

 

 

00099 Helsingin kaupunki

Helsinki 00099

Faksi

 

Alv.nro

tyoterveyskeskus@hel.fi