Helsingin kaupunginhallitus

Pöytäkirja

 

1 (1)

 

 

 

 

 

 

 

19.04.2017

 

Kaupunginjohtaja/V

 

 

 

 

 

 

 

42 §

Helsingin kaupungin vaakunan käyttö tuotteessa

HEL 2017-004472 T 00 04 00

Päätös

Kaupunginjohtaja päätti merkitä tiedoksi Makia Clothing Oy:n ilmoituksen kaupunginvaakunan käyttämisestä t-paitagrafiikassa. Makia Clothing on helsinkiläinen vaatealan yritys.

Päätöksen perustelut

Kaupunginhallituksen 7.6.2010 antaman kaupunginvaakunan käyttöä koskevan ohjeen kohdan 9 (Vaakunan käyttö elinkeinotoiminnassa) mukaan: ”Mikäli kaupunginvaakunaa tai sen sovellutusta halutaan käyttää elinkeinotoiminnassa elinkeinonharjoittajan tai tuotteen tunnuksena tai tunnuksessa, on siitä tehtävä ilmoitus kaupunginjohtajalle vähintään 30 päivää ennen käytön aloittamista.”

Ohjeen kohdassa 5 (Yleiset periaatteet) todetaan: ”Kaupunginvaakunaa on käytettävä sen arvon mukaisella tavalla. Käytettäessä vaakunaa sen tulee olla heraldisesti oikea sekä kaupungin viestinnän ohjeiden ja graafisten ohjeiden mukainen.”  Ohjeiden kohdan 10 (Kaupunginvaakunan käytön valvonta ja tarkemmat ohjeet) mukaan ”kaupunginjohtaja voi tarvittaessa kieltää kaupunginvaakunan tämän ohjeen vastaisen käytön”.

Makia Clothingin ilmoitus on tullut 21. maaliskuuta 2017. Tuotteesta on lähetetty mallikuva, jossa vaakunaa käytetään ohjeiden mukaisesti.

Lisätiedot

Tapio Kari, viestintäpäällikkö, puhelin: 040 844 6015

tapio.kari(a)hel.fi

Rita Ekelund, julkaisupäällikkö, puhelin: 310 36074

rita.ekelund(a)hel.fi

Liitteet

1

Käyttöilmoituksen lähettäjän sähköposti kaupunginjohtajalle

2

Mallikuva tuotteesta

3

vaakunaohje

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Makia Clothing Oy

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566