Helsingin kaupunginhallitus

Pöytäkirja

 

1 (1)

 

 

 

 

 

 

 

28.03.2017

 

Kaupunginjohtaja/V

 

 

 

 

 

 

 

35 §

Edustus: Svenska Finlands Folkting/kaksi lastenkonserttia                 kaupungintalolla 6.11.2017

HEL 2017-003751 T 00 04 03

Päätös

Kaupunginjohtaja päätti, että Svenska Finlands Folkting saa järjestää kaksi lastenkonserttia noin 800 ruotsinkieliselle päiväkotilapselle kaupungintalon juhlasalissa maanantaina 6.11.2017 klo 9.00 - 11.15.
Tilaisuuden tarjoilukustannuksista vastaa Svenska Finlands Folkting.

Päätöksen perustelut

Kaupunginhallituksen johtosäännön 15 §:n 12 kohdan mukaan kaupunginjohtaja päättää kaupunginhallituksen hallinnassa olevien huonetilojen luovuttamisesta ulkopuolisten käytettäväksi.

Kaupunginjohtaja voi luovuttaa poikkeustapauksissa kaupungintalon edustustilan (juhlasali tai Empiresali) kaupunginhallinnon ulkopuoliseen käyttöön, mikäli tilaisuus tukee kaupungin omaa toimintaa ja strategisia tavoitteita. Ulkopuolisen järjestäjän tilaisuus ei voi olla maksullinen tai kaupallinen.

Svenska Finlands Folkting on pyytänyt käyttöönsä kaupungintalon juhlasalia 6.11.2017 järjestettäviä Ruotsalaisuuden päivän lastenkonsertteja varten.

Lisätiedot

Seija Pallas, järjestelysihteeri, puhelin: 310 36042

seija.pallas(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

 

Svenska Finlands Folkting

 

Palmia Oy

 

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566