Helsingin kaupunginhallitus

Pöytäkirja

 

1 (1)

 

 

 

 

 

 

 

21.03.2017

 

Kaupunginjohtaja/V

 

 

 

 

 

 

 

32 §

Edustus: Kirkollinen jalkapalloturnaus Gloria Patrin 25-vuotisjuhlatilaisuus kaupungintalolla 25.8.2017

HEL 2017-003223 T 00 04 03

Päätös

Kaupunginjohtaja päätti, että Kirkollinen jalkapalloturnaus Gloria Patri saa järjestää 25-vuotisjuhlatilaisuuden kaupungintalon juhlasalissa perjantaina 25.8.2017 klo 18.00 - 20.00. Juhlatilaisuuden tarjoilukustannuksista vastaa tilaisuuden järjestäjä Gloria Patri -turnaus.

Päätöksen perustelut

Kaupunginhallituksen johtosäännön 15 §:n 12 kohdan mukaan kaupunginjohtaja päättää kaupunginhallituksen hallinnassa olevien huonetilojen luovuttamisesta ulkopuolisten käytettäväksi.

Kaupunginjohtaja voi luovuttaa poikkeustapauksissa kaupungintalon edustustilan (juhlasali tai Empiresali) kaupunginhallinnon ulkopuoliseen käyttöön, mikäli tilaisuus tukee kaupungin omaa toimintaa ja strategisia tavoitteita. Ulkopuolisen järjestäjän tilaisuus ei voi olla maksullinen tai kaupallinen.

Gloria Patri -turnaus on pyytänyt käyttöönsä kaupungintalon juhlasalia 25.8.2017 järjestettävää turnauksen 25-vuotisjuhlaa varten.

Lisätiedot

Seija Pallas, järjestelysihteeri, puhelin: 310 36042

seija.pallas(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

 

FC Stadipapit

 

Peace United goes Liikkuva seurakunta

 

Jalkapalloseura Mooseksen Potku

 

Palmia Oy

 

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566