Helsingin kaupunginhallitus

Pöytäkirja

 

1 (1)

 

 

 

 

 

 

 

20.03.2017

 

Kaupunginjohtaja/V

 

 

 

 

 

 

 

31 §

Edustus: The European Network for Comparative Literary Studies, ENCLS 2017 -konferenssi Helsingissä 23. - 26.8.2017

HEL 2017-002965 T 00 04 03

Päätös

Vs. kaupunginjohtaja päätti, että The European Network for Comparative Literary Studies, ENCLS 2017 -konferenssin osallistujille, noin 100 henkilölle, saadaan järjestää vastaanotto Vanhan Raatihuoneen Empiresalissa keskiviikkona 23.8.2017 klo 18.00 - 19.00 ja suorittaa kustannukset talousarvion kohdalta 10403, vieraanvaraisuus, kaupunginjohtajan käytettäväksi, projektinumero 104030100204.

Päätöksen perustelut

Kaupunginhallituksen johtosäännön 15 §:n 1 kohdan mukaan kaupunginjohtajan tehtävänä on, ellei hän ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle tai ellei toisin ole määrätty, päättää kaupungin markkinointia sekä suhde- ja tiedotustoimintaa koskevista asioista.

Kaupunginjohtaja päättää kaupungin edustamisen periaatteista ja keskitetyn edustusmäärärahan käytöstä. Edustusohjeen mukaan vieraanvaraisuutta voidaan osoittaa merkittävän Helsingissä järjestettävän kokouksen tai tapahtuman vieraille.

ENCLS 2017 -konferenssin koordinaattori on hakenut kaupungin vastaanottoa konferenssin osallistujille.

Lisätiedot

Seija Pallas, järjestelysihteeri, puhelin: 310 36042

seija.pallas(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

 

French teacher at the University of Tampere

 

Palmia Oy

 

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566