Helsingin kaupunginhallitus

Pöytäkirja

 

1 (1)

 

 

 

 

 

 

 

22.02.2017

 

Kaupunginjohtaja/V

 

 

 

 

 

 

 

25 §

Edustus: Uudenmaan Maanpuolustusyhdistyksen 50-vuotisjuhlaseminaari 24.11.2017

HEL 2017-001516 T 00 04 03

Päätös

Kaupunginjohtaja päätti, että Uudenmaan Maanpuolustusyhdistys r.y. saa järjestää yhdistyksen 50-vuotisjuhlaseminaarin kaupungintalon juhlasalissa perjantaina 24.11.2017 klo 13.00 - 15.00. Tilaisuuden tarjoilukustannuksista vastaa Uudenmaan Maanpuolustusyhdistys r.y.

Päätöksen perustelut

Kaupunginhallituksen johtosäännön 15 §:n 12 kohdan mukaan kaupunginjohtaja päättää kaupunginhallituksen hallinnassa olevien huonetilojen luovuttamisesta ulkopuolisten käytettäväksi.

Kaupunginjohtaja voi luovuttaa poikkeustapauksissa kaupungintalon edustustilan (juhlasali tai Empiresali) kaupunginhallinnon ulkopuoliseen käyttöön, mikäli tilaisuus tukee kaupungin omaa toimintaa ja strategisia tavoitteita. Ulkopuolisen järjestäjän tilaisuus ei voi olla maksullinen tai kaupallinen.

Uudenmaan Maanpuolustusyhdistys r.y. on pyytänyt käyttöönsä kaupungintalon juhlasalia 24.11.2017 järjestettävää yhdistyksen 50-vuotisjuhlaseminaaria varten.

Lisätiedot

Seija Pallas, järjestelysihteeri, puhelin: 310 36042

seija.pallas(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

 

Uudenmaan Maanpuolustusyhdistys r.y.

 

Palmia Oy

 

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566