Helsingin kaupunginhallitus

Pöytäkirja

 

1 (1)

 

 

 

 

 

 

 

01.02.2017

 

Kaupunginjohtaja/V

 

 

 

 

 

 

 

16 §

Edustus: Varhaiskasvatusviraston lounastilaisuus kaupungintalolla 12.5.2017

HEL 2017-001143 T 00 04 03

Päätös

Kaupunginjohtaja päätti, että varhaiskasvatusvirasto saa järjestää           lounastilaisuuden viraston henkilöstöjärjestöjen edustajille,                    noin 7 henkilölle, Vanhalla Raatihuoneella perjantaina 12.5.2017            klo 11.30 - 13.30. Tilaisuuden tarjoilukustannuksista vastaa varhaiskasvatusvirasto.

Päätöksen perustelut

Edustusohjeen mukaan virastojen ja liikelaitosten tulee mahdollistaa tilojensa luovuttaminen toisten virastojen ja liikelaitosten käyttöön oman käyttötarpeen salliessa. Myös edustamispaikkaa valittaessa tulee pyrkiä hyödyntämään kaupungin omia tiloja ja palveluja.

Varhaiskasvatusvirasto on esittänyt toiveen järjestää lounastilaisuus viraston henkilöstöjärjestöjen edustajille Vanhan Raatihuoneen suuressa ruokasalissa 12.5.2017.

Lisätiedot

Seija Pallas, järjestelysihteeri, puhelin: 310 36042

seija.pallas(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

 

Varhaiskasvatusvirasto

 

Palmia Oy

 

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566