Helsingin kaupunginhallitus

Pöytäkirja

 

1 (1)

 

 

 

 

 

 

 

18.01.2017

 

Kaupunginjohtaja/V

 

 

 

 

 

 

 

10 §

Edustus: Iranin suurlähetystön kulttuuritapahtuma Kaupungintalolla 24.3.2017

HEL 2017-000463 T 00 04 03

Päätös

Kaupunginjohtaja päätti, että Iranin suurlähetystö saa järjestää yleisölle avoimen kulttuuritapahtuman kaupungintalon juhlasalissa perjantaina 24.3.2017 klo 16.30 - 19.00.  Tilaisuuden mahdollisista tarjoilukustannuksista vastaa Iranin suurlähetystö.

Päätöksen perustelut

Kaupunginhallituksen johtosäännön 15 §:n 12 kohdan mukaan kaupunginjohtaja päättää kaupunginhallituksen hallinnassa olevien huonetilojen luovuttamisesta ulkopuolisten käytettäväksi.

Kaupunginjohtaja voi luovuttaa poikkeustapauksissa kaupungintalon edustustilan (juhlasali tai Empiresali) kaupunginhallinnon ulkopuoliseen käyttöön, mikäli tilaisuus tukee kaupungin omaa toimintaa ja strategisia tavoitteita. Ulkopuolisen järjestäjän tilaisuus ei voi olla maksullinen tai kaupallinen.

Iranin suurlähetystö on pyytänyt käyttöönsä kaupungintalon juhlasalia 24.3.2017 järjestettävää kulttuuritapahtumaa varten.

Lisätiedot

Seija Pallas, järjestelysihteeri, puhelin: 310 36042

seija.pallas(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

 

Iranin suurlähetystö

 

Palmia Oy

 

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566