Helsingin kaupunginhallitus

Pöytäkirja

 

1 (1)

 

 

 

 

 

 

 

24.11.2016

 

Kaupunginjohtaja/V

 

 

 

 

 

 

 

139 §

Edustus: Varhaiskasvatuslautakunnan päivällinen kaupungintalolla 23.1.2017

HEL 2016-012933 T 00 04 03

Päätös

Kaupunginjohtaja päätti, että varhaiskasvatusvirasto saa järjestää varhaiskasvatuslautakunnan vuoden 2017 suunnittelupäivällisen Vanhan Raatihuoneen Empiresalissa maanantaina 23.1.2017 klo 16.00 - 19.00. Päivällisestä aiheutuvista kustannuksista vastaa varhaiskasvatusvirasto.

Päätöksen perustelut

Edustusohjeen mukaan virastojen ja liikelaitosten tulee mahdollistaa tilojensa luovuttaminen toisten virastojen ja liikelaitosten käyttöön oman käyttötarpeen salliessa. Myös edustamispaikkaa valittaessa tulee pyrkiä hyödyntämään kaupungin omia tiloja ja palveluja.

Varhaiskasvatusvirasto on esittänyt toiveen järjestää varhaiskasvatuslautakunnan päivällinen Empiresalissa.

Lisätiedot

Seija Pallas, järjestelysihteeri, puhelin: 310 36042

seija.pallas(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

 

Varhaiskasvatusvirasto

 

Palmia Oy

 

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566