Helsingin kaupunginhallitus

Pöytäkirja

 

1 (1)

 

 

 

 

 

 

 

02.11.2016

 

Kaupunginjohtaja/V

 

 

 

 

 

 

 

117 §

Edustus: Sosiaali- ja terveysviraston yt-tilaisuudet kaupungintalolla 11.11.2016 ja 18.11.2016

HEL 2016-011927 T 00 04 03

Päätös

Vs. kaupunginjohtaja päätti, että kaupungintalon juhlasalissa saadaan järjestää sosiaali- ja terveysviraston terveys- ja päihdepalvelujen henkilöstön yt-tilaisuudet (noin 250 henkilöä/tilaisuus) perjantaina 11.11.2016 klo 13.00 - 15.00 ja perjantaina 18.11.2016                      klo 9.00 - 11.00.

Päätöksen perustelut

Edustusohjeen mukaan virastojen ja liikelaitosten tulee mahdollistaa tilojensa luovuttaminen toisten virastojen ja liikelaitosten käyttöön oman käyttötarpeen salliessa. Myös edustamispaikkaa valittaessa tulee pyrkiä hyödyntämään kaupungin omia tiloja ja palveluja.

Sosiaali- ja terveysvirasto on esittänyt toiveen järjestää yt-tilaisuudet kaupungintalon juhlasalissa.

Lisätiedot

Seija Pallas, järjestelysihteeri, puhelin: 310 36042

seija.pallas(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

 

Sosiaali- ja terveysvirasto

 

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi

+358 9 655 783

 

FI02012566