Helsingin kaupunginhallitus

Pöytäkirja

 

1 (1)

 

 

 

 

 

 

 

19.10.2016

 

Kaupunginjohtaja/V

 

 

 

 

 

 

 

104 §

Edustus: Helsingin Markkinointi Oy:n järjestämä China ready                                       -koulutus Empiresalissa 9.11.2016

HEL 2016-011079 T 00 04 03

Päätös

Kaupunginjohtaja päätti, että Helsingin Markkinointi Oy saa järjestää China ready -koulutuksen Helsingin tekijät -verkoston jäsenille Vanhan Raatihuoneen Empiresalissa keskiviikkona 9.11.2016 klo 8.00 - 11.30.
Tilaisuuden mahdollisista tarjoilukustannuksista vastaa Helsingin Markkinointi Oy.

Päätöksen perustelut

Edustusohjeen mukaan virastojen ja liikelaitosten tulee mahdollistaa tilojensa luovuttaminen toisten virastojen ja liikelaitosten käyttöön oman käyttötarpeen salliessa. Myös edustamispaikkaa valittaessa tulee pyrkiä hyödyntämään kaupungin omia tiloja ja palveluja.

Helsingin Markkinointi Oy on esittänyt toiveen järjestää China ready       -koulutus Empiresalissa 9.11.216.

Lisätiedot

Seija Pallas, järjestelysihteeri, puhelin: 310 36042

seija.pallas(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

 

Helsingin Markkinointi Oy

 

Palmia Oy

 

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566