Helsingin kaupunginhallitus

Pöytäkirja

 

1 (1)

 

 

 

 

 

 

 

10.10.2016

 

Kaupunginjohtaja/V

 

 

 

 

 

 

 

103 §

Edustus: Perun suurlähetystön kamarimusiikkikonsertti                                   Kaupungintalolla 22.11.2016

HEL 2016-010929 T 00 04 03

Päätös

Kaupunginjohtaja päätti, että Perun suurlähetystö saa järjestää yleisölle avoimen kamarimusiikkikonsertin kaupungintalon juhlasalissa tiistaina 22.11.2016 klo 18.00. Konsertista mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista vastaa Perun suurlähetystö.

Päätöksen perustelut

Kaupunginhallituksen johtosäännön 15 §:n 12 kohdan mukaan kaupunginjohtaja päättää kaupunginhallituksen hallinnassa olevien huonetilojen luovuttamisesta ulkopuolisten käytettäväksi.

Kaupunginjohtaja voi luovuttaa poikkeustapauksissa kaupungintalon edustustilan (juhlasali tai Empiresali) kaupunginhallinnon ulkopuoliseen käyttöön, mikäli tilaisuus tukee kaupungin omaa toimintaa ja strategisia tavoitteita. Ulkopuolisen järjestäjän tilaisuus ei voi olla maksullinen tai kaupallinen.

Perun suurlähetystö on pyytänyt käyttöönsä kaupungintalon juhlasalia 22.11.2016 järjestettävää kamarimusiikkikonserttia varten.

Lisätiedot

Seija Pallas, järjestelysihteeri, puhelin: 310 36042

seija.pallas(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

 

Perun suurlähetystö

 

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566