Helsingin kaupunginhallitus

Pöytäkirja

 

1 (1)

 

 

 

 

 

 

 

01.09.2016

 

Kaupunginjohtaja/V

 

 

 

 

 

 

 

86 §

Edustus: Silakkasoudun päätöslounas kaupungintalon juhlasalissa 2.10.2016

HEL 2016-009320 T 00 04 03

Päätös

Kaupunginjohtaja päätti, että Silakkasoudun päätöslounas saadaan järjestää noin 270 osallistujalle kaupungintalon juhlasalissa sunnuntaina 2.10.2016 klo 12.00 - 15.00.

Tilaisuudesta aiheutuvista kustannuksista vastaa Silakkasoudun järjestäjät.

Päätöksen perustelut

Kaupunginhallituksen johtosäännön 15 §:n 12 kohdan mukaan kaupunginjohtaja päättää kaupunginhallituksen hallinnassa olevien huonetilojen luovuttamisesta ulkopuolisten käytettäväksi.

Kaupunginjohtaja voi luovuttaa poikkeustapauksissa kaupungintalon edustustilan (juhlasali tai Empiresali) kaupunginhallinnon ulkopuoliseen käyttöön, mikäli tilaisuus tukee kaupungin omaa toimintaa ja strategisia tavoitteita. Tilan myöntämisen perusteena on toiminta Itämeren hyväksi. Ulkopuolisen järjestäjän tilaisuus ei voi olla maksullinen tai kaupallinen.

Silakkasoudun järjestäjät ovat pyytäneet kaupungintalon juhlasalin käyttöönsä Silakkasoudun päätöslounasta varten sunnuntaina 2.10.2016.

Lisätiedot

Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

victor.andersson(a)hel.fi

Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

 

Silakkasoudun järjestäjät

 

Palmia Oy

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566