Helsingin kaupunginhallitus

Pöytäkirja

 

1 (1)

 

 

 

 

 

 

 

20.06.2016

 

Kaupunginjohtaja/V

 

 

 

 

 

 

 

74 §

Edustus: Kansainvälinen itsenäisyyspäiväjuhla juhlasalissa 6.12.2016

HEL 2016-007340 T 00 04 03

Päätös

Kaupunginjohtaja päätti, että kansainvälinen kulttuurikeskus Caisa ja monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkosto Moniheli ry saavat järjestää kansainvälisen itsenäisyyspäiväjuhlan kaupungintalon juhlasalissa tiistaina 6.12.2016 klo 13.00 - 17.00.

Juhlan tarjoilukustannuksista vastaavat kulttuurikeskus Caisa ja Moniheli ry.

Päätöksen perustelut

Edustusohjeen mukaan virastojen ja liikelaitosten tulee mahdollistaa tilojensa luovuttaminen toisten virastojen ja liikelaitosten käyttöön oman käyttötarpeen salliessa. Myös edustamispaikkaa valittaessa tulee pyrkiä hyödyntämään kaupungin omia tiloja ja palveluja.

Kulttuurikeskus Caisa on esittänyt toiveen järjestää Moniheli ry:n kanssa yhteistyössä kansainvälinen itsenäisyyspäiväjuhla kaupungintalon juhlasalissa.

Lisätiedot

Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

 

Palmia Oy

 

Tiedoksi

Kulttuurikeskus Caisa

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566