Helsingin kaupunginhallitus

Pöytäkirja

 

1 (1)

 

 

 

 

 

 

 

20.06.2016

 

Kaupunginjohtaja/V

 

 

 

 

 

 

 

73 §

Edustus: Sosiaali- ja terveysviraston tilaisuus kaupungintalolla 25.8.2016

HEL 2016-006524 T 00 04 03

Päätös

Kaupunginjohtaja päätti, että Oiva Akatemia saa järjestää sosiaali- ja terveysviraston hoitovastaava/vastuuhenkilömallin yhteistilaisuuden noin 200 henkilölle kaupungintalon juhlasalissa torstaina 25.8.2016
klo 8.00 - 13.00.

Tilaisuuden tarjoilukustannuksista vastaa Oiva Akatemia.

Päätöksen perustelut

Edustusohjeen mukaan virastojen ja liikelaitosten tulee mahdollistaa tilojensa luovuttaminen toisten virastojen ja liikelaitosten käyttöön oman käyttötarpeen salliessa. Myös edustamispaikkaa valittaessa tulee pyrkiä hyödyntämään kaupungin omia tiloja ja palveluja.

Oiva Akatemia on esittänyt toiveen järjestää sosiaali- ja terveysviraston henkilöstölle yhteistilaisuuden kaupungintalon juhlasalissa.

Lisätiedot

Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

 

Oiva Akatemia

 

Palmia Oy

 

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566